Аналіз взаємозв'язку гніву, агресивності та індивідуально-психологічних особливостей особистості студенток-психологинь

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-10-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто особливості прояву афективних реакцій майбутніми психологинями. Кореляційний аналіз показав, що між деякими аспектами гніву та індивідуально-психологічних особливостей особистості є вагомий зв'язок. Вербальна агресія має прямий зв'язок з жорстокістю – чутливістю та довірливістю – підозрілістю. Вербальну агресію проявляють також люди, яким властива обережність, егоцентричність, настороженість по відношенню до людей, схильність до ревнощів, дратівливість. В статье рассмотрены особенности проявления аффективных реакций будущими психологинями. Корреляционный анализ показал, что между некоторыми аспектами гнева и индивидуально-психологическими особенностями личности есть весомая связь. Вербальная агрессия имеет прямую связь с жестокостью – чувствительностью и доверчивостью – подозрительностью. Вербальную агрессию проявляют также люди, которым свойственна осторожность, эгоцентричность, настороженность по отношению к людям, склонность к ревности, раздражительность. The article deals with the peculiarities of affective reactions manifested by future female psychologists. The correlation analysis showed that there is a significant connection between some aspects of anger and individual psychological features of personality. Verbal aggression has a direct correlation with cruelty-sensitivity and trustworthiness-suspiciousness. Verbal aggression is also shown by people who are cautious, self-centred, wary of people, prone to jealousy and irritable.
Опис
Ключові слова
афективні реакції, гнів, агресивність, аффективные реакции, гнев, агрессивность, affective reactions, anger, aggressiveness
Цитування
Єльчанінова Т. М. Аналіз взаємозв'язку гніву, агресивності та індивідуальнопсихологічних особливостей особистості студенток-психологинь / Т. М. Єльчанінова // Харківський осінній марафон психотехнологій : матеріали ІІІ міжрегіон. наук.-практ. конф. (каталог психотехнологій; тези доп.), Харків, 26 жовт. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Т. Б. Хомуленко та ін.] . – Харків : Діса плюс, 2019. – С. 121–123.