Огляд сучасних досліджень з професійної педагогіки щодо підготовки фахівців до роботи з сім’єю

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Вид-во Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка"
Анотація
Стаття розкриває стан розробленості проблеми професійної підготовки до роботи з сім’єю різних фахівців в дослідженнях з теорії та методики професійної освіти. Автором подано аналіз тематик досліджень, їх наукової новизни, сфери застосування, методологічних основ. Доведено недостатню дослідженість проблеми з точки зору різних категорій сімей, дітей різного віку в сім’ях. Виявлено недостатність досліджень щодо фахівців установ соціальної сфери, зокрема, соціальних працівників, лікарів, відсутні дослідження щодо пенітенціарної служби, юстиції. Показано перспективи досліджень з огляду на родиноцентричний, проблемно-орієнтований, компетентнісний, практико-орієнтований підходи. Статья раскрывает состояние разработанности проблемы профессиональной подготовки к работе с семьей различных специалистов в исследованиях по теории и методики профессионального образования. Автором представлен анализ тематик исследований, их научной новизны, сферы применения, методологических основ. Доказано недостаточную исследованность проблемы с точки зрения разных категорий семей, детей разного возраста в семьях, подготовки специалистов учреждений социальной сферы, в частности, социальных работников, врачей, отсутствуют исследования по пенитенциарной службе, юстиции и др. Показаны перспективы дальнейших исследований с учетом семейно-ориентированного, проблемно-ориентированного, практико-ориентированного, компетентностного, подходов. The article reveals qualitatively and quantitatively status of a problem of training to work with families of different specialists in research on the theory and methods of professional education. The author presents analysis of Ukrainian research topics over the past 15 years with problems of scientific innovation, scope, methodological foundations. It is shown that the methodological basis of most studies have competence, interactive, pedagogy, hermeneutic, systematic, rodynotsentrychnyy, person-centered, integrative approaches. Showing great attention to the issue of training of specialists to work with preschoolers family, a dysfunctional family. Reveals approaches, curriculum and technology models such training specialists from different institutions in the context of children's rights, education and development of the family, help parents in the upbringing of children. Proved insufficient of researched problems in terms of different categories of families, children of all ages in families. Found insufficient research on social institutions professionals, including social workers, doctors, no research on justice and so on. Showing prospects for further research in view of family-oriented, problem-oriented, competency, practice-oriented approaches.
Опис
Ключові слова
робота з сім’ями, професійна підготовка, неблагополучні сім’ї, наукові дослідження, підготовка фахівців, работа с семьями, профессиональная подготовка, неблагополучные семьи, научные исследования, подготовка специалистов, work with families, training, a dysfunctional family, science research, training specialists
Цитування
Трубавіна І. М. Огляд сучасних досліджень з професійної педагогіки щодо підготовки фахівців до роботи з сім’єю / І. М. Трубавіна // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки / Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; [редкол.: В. С. Курило (голов. ред.) та ін.]. - Старобільськ : Вид-во ДЗ "ЛНУ ім. Тараса Шевченка", 2017. – № 1(306), ч. 1. – С. 276–283.