Емпіричне дослідження управлінської культури керівника школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-11-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Мітра
Анотація
Автором досліджено управлінську культуру керівника школи. Керівник закладу освіти має оволодівати й використовувати в управлінській діяльності «трансформуюче лідерство» (Transformational Leadership) – стиль управління, який орієнтований на сталий розвиток закладу й характеризується тим, що керівник пропонує певне бачення цього розвитку та надихає педагогічних працівників. В його основі – високий рівень професіоналізму та управлінської культури. Автором исследована управленческая культура руководителя школы. Руководитель учебного заведения должен овладевать и использовать в управленческой деятельности "трансформирующее лидерство» (Transformational Leadership) – стиль управления, который ориентирован на устойчивое развитие учреждения и характеризуется тем, что руководитель предлагает определенное видение этого развития и вдохновляет педагогических работников. В его основе – высокий уровень профессионализма и управленческой культуры. The author investigates the managerial culture of a school head. The head of an educational institution should master and use "Transformational Leadership" in management activities - a management style that focuses on sustainable development of the institution and is characterized by the fact that the head offers a certain vision of this development and inspires the teaching staff. It is based on a high level of professionalism and managerial culture.
Опис
Ключові слова
емпіричне дослідження, культура управління, керівники, заклади освіти, эмпирическое исследование, культура управления, руководители, учебные заведения, empirical research, management culture, leaders, educational institutions
Цитування
Тума Л. П. Емпіричне дослідження управлінської культури керівника школи / Л. П. Тума // Інновації в управлінні закладами освіти: теорія та практика : матеріали студ. наук-практ. конф., Харків,11 листоп. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Р. І. Черновол-Ткаченко, О. І. Мармази, О. Є. Гречаник]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 82–83.