Основнi ознаки фiктивних iнвестицiйних проектiв

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Анотація
В статтi розглянутi основнi ознаки фiктивних iнвeстицiйних прoeктiв. В інвестиційній політиці першочерговим завданням залишається збереження інвестиційної привабливості, зміцнення міжнародного іміджу та нарощування обсягу залучення інвестицій з усіх доступних та можливих джерел. Для вирішення даної проблеми, необхідно змінити сам підхід до отримання та використання інформації, змістивши акцент своїх зусиль і здійснити додаткові перевірки, щоб переконатися в надійності проекту. В статье рассмотрены основные признаки фиктивных инвестиционных проектов. В инвестиционной политике первоочередной задачей остается сохранение инвестиционной привлекательности, укрепления международного имиджа и наращивания объема привлечения инвестиций из всех доступных и возможных источников. Для решения данной проблемы, необходимо изменить сам подход к получению и использованию информации, сместив акцент своих усилий и осуществить дополнительные проверки, чтобы убедиться в надежности проекта. The article examines the main features of fictitious investment projects. In the investment policy, the priority task is to maintain investment attractiveness, strengthen the international image and increase the volume of attracting investments from all available and possible sources. To solve this problem, it is necessary to change the very approach to obtaining and using information, shifting the focus of their efforts and carrying out additional checks to ensure the reliability of the project.
Опис
Ключові слова
iнвeстицiйний прoeкт, підприємницькi структури, управління інвестиціями, студенськi роботи, инвестиционный проект, предпринимательские структуры, управление инвестициями, студенческие работы, investment project, business structures, investment management, student work
Цитування
Смілянська О. О. Основнi ознаки фiктивних iнвестицiйних проектiв / О. О. Смілянська / / Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІV Міжвуз. студент. наук. конф., Харків, 20 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2020. – С.114 –116 .