ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО ПРОФІЛАКТИКИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Роботу присвячено теоретичному обґрунтуванню та експериментальній перевірці комплексу засобів професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до профілактики девіантної поведінки молодших школярів у закладах загальної середньої освіти. Визначено сутність і компоненти готовності соціального педагога до профілактики девіантної поведінки молодших школярів. Работа посвящена теоретическому обоснованию и экспериментальной проверке комплекса средств профессиональной подготовки будущих социальных педагогов к профилактике девиантного поведения младших школьников в учреждениях общего среднего образования. Определены сущность и компоненты готовности социального педагога к профилактике девиантного поведения младших школьников. The work is devoted to the theoretical substantiation and experimental verification of a means of training future social pedagogues for the prevention of deviant behavior of younger students in institutions of secondary education. The essence and components of social pedagogue’s readiness for prevention of deviant behavior of younger students are determined.
Опис
Ключові слова
комплекс засобів професійної підготовки, профілактика девіантної поведінки, молодші школярі, заклади загальної середньої освіти, майбутні соціальні педагоги, магістерські роботи, комплекс средств профессиональной подготовки, профилактика девиантного поведения, младшие школьники, учреждения общего среднего образования, будущие социальные педагоги, магистерские работы, complex of training tools, prevention of deviant behavior, younger students, general secondary education institutions, future social pedagogues, master's works
Цитування
Каймакова В. А. Особливості підготовки майбутніх соціальних педагогів до профілактики девіантної поведінки молодших школярів у закладах загальної середньої освіти / В. А. Каймакова // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук-практ. конф., Харків, 22 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 89–92.