Управління формуванням здоров'язберігальним освітнім середовищем у закладі освіти: здобутки і проблеми

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-11-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди ; Мітра
Анотація
У даній статті було розглянуто формування здоров`язберігального освітнього середовища в закладі загальної середньої освіти. Проведений аналіз на базі однієї із гімназій м. Харкова, переконує в тому, що управління формуванням здоров'язберігального освітнього середовища має ґрунтуватися на вимогах Міністерства освіти і науки, у відповідності до місії гімназії, дидактичних принципів особистісно та соціально-орієнтованого підходу до організації цілісності освітнього процесу. В данной статье было рассмотрено формирование здоровьесберегательной образовательной среды в учреждении общего среднего образования. Проведенный анализ на базе одной из гимназий г. Харькова, убеждает в том, что управление формированием здоровьесберегательной образовательной среды должно основываться на требованиях Министерства образования и науки, в соответствии с миссией гимназии, дидактических принципов личностно и социально-ориентированного подхода к организации целостности образовательного процесса. This article deals with the formation of health saving educational environment in a general secondary education institution. The analysis carried out on the basis of one of the Kharkov gymnasiums, convinces us that the management of health saving educational environment formation should be based on the requirements of the Ministry of Education and Science, in accordance with the mission of the gymnasium, didactic principles of personality and socially-oriented approach to the organization of the integrity of the educational process.
Опис
Ключові слова
управління, здоров'язбереження, заклади освіти, управление, здоровьесбережение, учебные заведения, management, health care, educational institutions
Цитування
Асратян А. Л. Управління формуванням здоров'язберігальним освітнім середовищем у закладі освіти: здобутки і проблеми / А. Л. Асратян // Інновації в управлінні закладами освіти: теорія та практика : матеріали студ. наук-практ. конф., Харків,11 листоп. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Р. І. Черновол-Ткаченко, О. І. Мармази, О. Є. Гречаник]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 9–10.