Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5320
Title: МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМІНЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Other Titles: МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕГРАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УМЕНИЙ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
METHODOLOGY OF FORMATION OF INTEGRATION AND PEDAGOGICAL SKILLS OF THE FUTURE TEACHER OF MUSIC ART IN THE CONDITIONS OF DISTANCE LEARNING
Authors: Беземчук, Л. В.
Філіпчук, Л. С.
Keywords: інтеграційно-педагогічні уміння
вчитель музичного мистецтва
дистанційне навчання
интеграционно-педагогические умения
учитель музыкального искусства
дистанционное обучение
integration and pedagogical skills
music teacher
distance learnin
Issue Date: 13-May-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Беземчук Л. В. Методика формування інтеграційно-педагогічних умінь майбутнього вчителя музичного мистецтва в умовах дистанційного навчання / Л. В. Беземчук, Л. С. Філіпчук // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 13 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 14–16.
Abstract: У статті розглянуто, що важливим фактором ефективного формування інтеграційно-педагогічних умінь майбутнього вчителя музичного мистецтва є врахування особливостей дистанційного навчання. Компонентами багатовимірності інтеграційно-педагогічних умінь майбутнього вчителя музичного мистецтва в умовах дистанційного навачння дослідники визначають: коґнітивний, мотиваційно-ціннісний, емоційний компонент та діяльнісний компоненти. Окреме місце надається інформаційному компоненту – використання сучасних інформаційних технологій для впровадження інтеграційних підходів у музично-педагогічну діяльність в умовах дистанційного навчання. В статье рассмотрено, что важным фактором эффективного формирования интеграционно-педагогических умений будущего учителя музыкального искусства является учет особенностей дистанционного обучения. Компонентами многомерности интеграционно-педагогических умений будущего учителя музыкального искусства в условиях дистанционного обучения исследователи определяют: когнитивный, мотивационно-ценностный, эмоциональный компонент и деятельностный компоненты. Отдельное место предоставляется информационному компоненту – использование современных информационных технологий для внедрения интеграционных подходов в музыкально-педагогической деятельности в условиях дистанционного обучения. The article considers that an important factor in the effective formation of integration and pedagogical skills of the future music teacher is to take into account the peculiarities of distance learning. The components of multidimensionality of integration-pedagogical skills of the future teacher of music art in the conditions of distance learning are defined by researchers: cognitive, motivational-value, emotional component and activity components. A special place is given to the information component - the use of modern information technologies for the implementation of integration approaches in music and pedagogical activities in terms of distance learning.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5320
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики мистецької освіти та вокально-хорової підготовки вчителя

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Л.В. Беземчук. Методика формування.pdf944.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.