МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМІНЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто, що важливим фактором ефективного формування інтеграційно-педагогічних умінь майбутнього вчителя музичного мистецтва є врахування особливостей дистанційного навчання. Компонентами багатовимірності інтеграційно-педагогічних умінь майбутнього вчителя музичного мистецтва в умовах дистанційного навачння дослідники визначають: коґнітивний, мотиваційно-ціннісний, емоційний компонент та діяльнісний компоненти. Окреме місце надається інформаційному компоненту – використання сучасних інформаційних технологій для впровадження інтеграційних підходів у музично-педагогічну діяльність в умовах дистанційного навчання. В статье рассмотрено, что важным фактором эффективного формирования интеграционно-педагогических умений будущего учителя музыкального искусства является учет особенностей дистанционного обучения. Компонентами многомерности интеграционно-педагогических умений будущего учителя музыкального искусства в условиях дистанционного обучения исследователи определяют: когнитивный, мотивационно-ценностный, эмоциональный компонент и деятельностный компоненты. Отдельное место предоставляется информационному компоненту – использование современных информационных технологий для внедрения интеграционных подходов в музыкально-педагогической деятельности в условиях дистанционного обучения. The article considers that an important factor in the effective formation of integration and pedagogical skills of the future music teacher is to take into account the peculiarities of distance learning. The components of multidimensionality of integration-pedagogical skills of the future teacher of music art in the conditions of distance learning are defined by researchers: cognitive, motivational-value, emotional component and activity components. A special place is given to the information component - the use of modern information technologies for the implementation of integration approaches in music and pedagogical activities in terms of distance learning.
Опис
Ключові слова
інтеграційно-педагогічні уміння, вчитель музичного мистецтва, дистанційне навчання, интеграционно-педагогические умения, учитель музыкального искусства, дистанционное обучение, integration and pedagogical skills, music teacher, distance learnin
Цитування
Беземчук Л. В. Методика формування інтеграційно-педагогічних умінь майбутнього вчителя музичного мистецтва в умовах дистанційного навчання / Л. В. Беземчук, Л. С. Філіпчук // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 13 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 14–16.