Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5308
Title: ПОТЕНЦІАЛ РІЗНИХ ВИДІВ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ ГРУП
Other Titles: ПОТЕНЦИАЛ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В СОЦИАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП
POTENTIAL OF DIFFERENT KINDS OF EDUCATIONAL ACTIVITIES REGARDING FORMATION OF READYNESS OF FUTURE SPECIALISTS OF THE SOCIAL INDUSTRY TO OF PROFESSIONAL ACTIVITY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SOCIAL GROUPS
Authors: Кабусь, Н. Д.
Kabus, N.
Keywords: соціальні групи
соціальні працівники
підготовка майбутніх фахівців
сталий розвиток
социальные группы
социальные работники
подготовка будущих специалистов
устойчивое развитие
social groups
social workers
training of future specialists
sustainable development
Issue Date: 22-Nov-2019
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Кабусь Н. Д. Потенціал різних видів освітньої діяльності щодо формування готовності майбутніх фахівців соціальної галузі до професійної діяльності із сталого розвитку соціальних груп / Н. Д. Кабусь // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук-практ. конф., Харків, 22 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 9–11.
Abstract: В статті розглянуто підготовку майбутніх фахівців соціальної галузі до діяльності зі стимулювання представників різних соціальних груп до сталого розвитку. Вона має здійснюватись протягом всього періоду навчання в університеті у всіх видах діяльності – навчальній, громадсько-виховній, практичній, волонтерській, науково-дослідній, самоосвітній, котрі мають значний потенціал для формування готовності майбутніх фахівців до діяльності в контексті сталого розвитку. В статье рассмотрена подготовка будущих специалистов социальной сферы к деятельности по стимулированию представителей различных социальных групп к устойчивому развитию. Она должна осуществляться в течение всего периода обучения в университете во всех видах деятельности – учебной, общественно-воспитательной, практической, волонтерской, научно-исследовательской, самообразовательной, которые имеют значительный потенциал для формирования готовности будущих специалистов к деятельности в контексте устойчивого развития. The article considers the preparation of future specialists in the social sphere for the activity of stimulating representatives of various social groups to sustainable development. It should be carried out during the whole period of study at university in all types of activities - educational, social-educational, practical, volunteer, research, self-educational, which have significant potential to form the readiness of future specialists to activity in the context of sustainable development.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5308
Appears in Collections:Кафедра соціальної роботи і соціальної педагогікиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.