ПОТЕНЦІАЛ РІЗНИХ ВИДІВ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ ГРУП

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто підготовку майбутніх фахівців соціальної галузі до діяльності зі стимулювання представників різних соціальних груп до сталого розвитку. Вона має здійснюватись протягом всього періоду навчання в університеті у всіх видах діяльності – навчальній, громадсько-виховній, практичній, волонтерській, науково-дослідній, самоосвітній, котрі мають значний потенціал для формування готовності майбутніх фахівців до діяльності в контексті сталого розвитку. В статье рассмотрена подготовка будущих специалистов социальной сферы к деятельности по стимулированию представителей различных социальных групп к устойчивому развитию. Она должна осуществляться в течение всего периода обучения в университете во всех видах деятельности – учебной, общественно-воспитательной, практической, волонтерской, научно-исследовательской, самообразовательной, которые имеют значительный потенциал для формирования готовности будущих специалистов к деятельности в контексте устойчивого развития. The article considers the preparation of future specialists in the social sphere for the activity of stimulating representatives of various social groups to sustainable development. It should be carried out during the whole period of study at university in all types of activities - educational, social-educational, practical, volunteer, research, self-educational, which have significant potential to form the readiness of future specialists to activity in the context of sustainable development.
Опис
Ключові слова
соціальні групи, соціальні працівники, підготовка майбутніх фахівців, сталий розвиток, социальные группы, социальные работники, подготовка будущих специалистов, устойчивое развитие, social groups, social workers, training of future specialists, sustainable development
Цитування
Кабусь Н. Д. Потенціал різних видів освітньої діяльності щодо формування готовності майбутніх фахівців соціальної галузі до професійної діяльності із сталого розвитку соціальних груп / Н. Д. Кабусь // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук-практ. конф., Харків, 22 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 9–11.