Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи при вивченні східної мови як другої іноземної (рівень вищої освіти – бакалавр)

Анотація
Методичні рекомендації розроблено з метою науково-методичного забезпечення навчальних дисциплін зі східних мов, які входять до дисциплін із циклу вільного вибору. Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Методические рекомендации разработаны с целью научно-методического обеспечения учебных дисциплин по восточным языкам, входящим в цикл дисциплин свободного выбора. Для соискателей первого (бакалаврской) уровня высшего образования. Methodical recommendations are developed for the purpose of scientific and methodical maintenance academic disciplines in oriental languages, which are part of the disciplines of the cycle of free choice. For applicants for the first (bachelor's) level of higher education.
Опис
Ключові слова
вивчення іноземної мови, вивчення східної мови, самостійна робота студентів, домащнє читання, формування фонетічних навичок, формування навичок іерографічного письма, аудіювання, написання ессе, підготовка презентації, изучение иностранного языка, изучение восточного языка, самостоятельная работа студентов, домашнее чтение, формирования фонетических навыков, формирование навыков иероглифического письма, аудирование, написание эссе, подготовка презентации, learning a foreign language, learning oriental language, independent work of students, home reading, formation of phonetic skills, formation of skills of hieroglyphic writing listening, essay writing, presentation preparation
Цитування
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи при вивченні східної мови як другої іноземної (рівень вищої освіти – бакалавр) / Харків. нац. пед. ун- ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: Н. В. Руда та ін.] – Харків : ХНПУ , 2021. – 19 с.