Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5257
Title: АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ПРОФІЛАКТИКИ ДЕЗАДАПТАЦІЇ ДОШКІЛЬНИКІВ У СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЗАКЛАДАХ
Other Titles: АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ К ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕЗАДАПТАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ В СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
ACTUALITY OF PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE SOCIAL OF WORKERS TO PREVENTION OF ADAPTATION OF PRESCHOOLERS IN SPECIALIZED INSTITUTIONS
Authors: Попова, В. В.
Popova, V.
Keywords: дошкільна освіта
соціальні працівники
профілактики дезадаптації
магістерські роботи
дошкольное образование
социальные работники
профилактика дезадаптации
магистерские работы
pre-school education
social workers
prevention of maladaptation
master's work
Issue Date: 22-Nov-2019
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Попова В. В. Актуальність професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до профілактики дезадаптації дошкільників у спеціалізованих закладах / В. В.Попова // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук-практ. конф., Харків, 22 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 65–66.
Abstract: В статті доведено, що соціальні працівники спеціалізованих закладів мають забезпечувати виконання таких важливих завдань з метою профілактики дезадаптації дошкільників: формування у дітей знань про сімейні, колективні та дружні стосунки на основі засвоєння ними цінностей та базових моральних норм, правил поведінки та самозбереження; розвиток здатності до засвоєння та виконання вимог і правил соціального середовища; розвиток вміння налагоджувати контакти, доброзичливо спілкуватися, долати труднощі, приймати і надавати допомогу; розвиток здатності засвоювати і використовувати знання та вміння догляду за собою, робочим місцем, за своїми речами, елементарні трудові навички. В статье доказано, что социальные работники специализированных учреждений должны обеспечивать выполнение таких важных задач с целью профилактики дезадаптации дошкольников: формирование у детей знаний о семейных, коллективных и дружеских отношений на основе усвоения ими ценностей и базовых нравственных норм, правил поведения и самосохранения; развитие способности к усвоению и выполнению требований и правил социальной среды; развитие умений налаживать контакты, доброжелательно общаться, преодолевать трудности, принимать и оказывать помощь; развитие способности усваивать и использовать знания и умения ухода за собой, рабочим местом, за своими вещами, элементарные трудовые навыки. It is proved that social workers of specialized institutions should ensure the implementation of the following important tasks to prevent maladaptation of preschoolers: the formation of children's knowledge of family, collective and friendly relations based on their assimilation of values ​​and basic moral norms, rules of conduct and self-preservation; development of the ability to assimilate and comply with the requirements and rules of the social environment; development of the ability to establish contacts, communicate in a friendly manner, overcome difficulties, accept and provide assistance; development of the ability to learn and use the knowledge and skills of self-care, workplace, their belongings, basic work skills.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5257
Appears in Collections:Кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Попова В.В. АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ.pdf558.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.