АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ПРОФІЛАКТИКИ ДЕЗАДАПТАЦІЇ ДОШКІЛЬНИКІВ У СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЗАКЛАДАХ

dc.contributor.authorПопова, В. В.
dc.date.accessioned2021-06-02T10:29:34Z
dc.date.available2021-06-02T10:29:34Z
dc.date.issued2019-11-22
dc.description.abstractВ статті доведено, що соціальні працівники спеціалізованих закладів мають забезпечувати виконання таких важливих завдань з метою профілактики дезадаптації дошкільників: формування у дітей знань про сімейні, колективні та дружні стосунки на основі засвоєння ними цінностей та базових моральних норм, правил поведінки та самозбереження; розвиток здатності до засвоєння та виконання вимог і правил соціального середовища; розвиток вміння налагоджувати контакти, доброзичливо спілкуватися, долати труднощі, приймати і надавати допомогу; розвиток здатності засвоювати і використовувати знання та вміння догляду за собою, робочим місцем, за своїми речами, елементарні трудові навички. В статье доказано, что социальные работники специализированных учреждений должны обеспечивать выполнение таких важных задач с целью профилактики дезадаптации дошкольников: формирование у детей знаний о семейных, коллективных и дружеских отношений на основе усвоения ими ценностей и базовых нравственных норм, правил поведения и самосохранения; развитие способности к усвоению и выполнению требований и правил социальной среды; развитие умений налаживать контакты, доброжелательно общаться, преодолевать трудности, принимать и оказывать помощь; развитие способности усваивать и использовать знания и умения ухода за собой, рабочим местом, за своими вещами, элементарные трудовые навыки. It is proved that social workers of specialized institutions should ensure the implementation of the following important tasks to prevent maladaptation of preschoolers: the formation of children's knowledge of family, collective and friendly relations based on their assimilation of values ​​and basic moral norms, rules of conduct and self-preservation; development of the ability to assimilate and comply with the requirements and rules of the social environment; development of the ability to establish contacts, communicate in a friendly manner, overcome difficulties, accept and provide assistance; development of the ability to learn and use the knowledge and skills of self-care, workplace, their belongings, basic work skills.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationПопова В. В. Актуальність професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до профілактики дезадаптації дошкільників у спеціалізованих закладах / В. В.Попова // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук-практ. конф., Харків, 22 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 65–66.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5257
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectдошкільна освітаuk_UA.UTF-8
dc.subjectсоціальні працівникиuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрофілактики дезадаптаціїuk_UA.UTF-8
dc.subjectмагістерські роботиuk_UA.UTF-8
dc.subjectдошкольное образованиеuk_UA.UTF-8
dc.subjectсоциальные работникиuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрофилактика дезадаптацииuk_UA.UTF-8
dc.subjectмагистерские работыuk_UA.UTF-8
dc.subjectpre-school educationuk_UA.UTF-8
dc.subjectsocial workersuk_UA.UTF-8
dc.subjectprevention of maladaptationuk_UA.UTF-8
dc.subjectmaster's workuk_UA.UTF-8
dc.titleАКТУАЛЬНІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ПРОФІЛАКТИКИ ДЕЗАДАПТАЦІЇ ДОШКІЛЬНИКІВ У СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЗАКЛАДАХuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeАКТУАЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ К ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕЗАДАПТАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ В СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeACTUALITY OF PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE SOCIAL OF WORKERS TO PREVENTION OF ADAPTATION OF PRESCHOOLERS IN SPECIALIZED INSTITUTIONSuk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Попова В.В. АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ.pdf
Розмір:
558.23 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: