Підготовка майбутніх соціальних педагогів до профілактики правопорушень серед підлітків у закладах загальної середньої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-11-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті дано визначення поняття "підлітковий вік", як перехідний період від дитинства до юності, "підлітки-правопорушники", як особи, що порушують моральні та юридичні норми суспільства; розкрито "соціальну профілактику правопорушень серед підлітків", як комплекс заходів, спрямованих на попередження, обмеження, локалізацію негативних факторів у підлітковому середовищі; охарактеризовано рівні соціальної профілактики правопорушень серед підлітків: макрорівень, мікрорівень, індивідуальний рівень; дано авторське визначення поняття "готовність майбутніх соціальних педагогів до профілактики правопорушень серед підлітків у закладах загальної середньої освіти"; виділено компоненти готовності майбутніх соціальних педагогів до профілактики правопорушень серед підлітків у закладах загальної середньої освіти: когнітивний, мотиваційно-особистісний та діяльнісний; розроблено та експериментально перевірено комплекс засобів підготовки майбутніх соціальних педагогів до профілактики правопорушень серед підлітків у закладах загальної середньої освіти, до складу якого входять лекційні, семінарські та виховні заняття, що сприяють засвоєнню здобувачами основних теоретичних положень та практичних умінь. В статье дано определение понятия "подростковый возраст", как переходный период от детства к юности, "подростки правонарушители", как лица, нарушающие моральные и юридические нормы общества; раскрыто "социальную профилактику правонарушений среди подростков", как комплекс мероприятий, направленных на предупреждение, ограничение, локализацию негативных факторов в подростковой среде; охарактеризованы уровни социальной профилактики правонарушений среди подростков: макроуровень, микроуровень, индивидуальный уровень; дано авторское определение понятия "готовность будущих социальных педагогов к профилактике правонарушений среди подростков в учреждениях общего среднего образования"; выделены компоненты готовности будущих социальных педагогов к профилактике правонарушений среди подростков в учреждениях общего среднего образования: когнитивный, мотивационно-личностный и деятельностный; разработан и экспериментально проверен комплекс средств подготовки будущих социальных педагогов к профилактике правонарушений среди подростков в учреждениях общего среднего образования, в состав которого входят лекционные, семинарские и воспитательные занятия, способствующие усвоению соискателями основных теоретических положений и практических умений. In article definition is given to the concepts "teenage age" as a transition period from the childhood by youth, "teenage offenders" as the persons breaking moral and legal standards of society; it is opened "social prevention of offenses among teenagers" as a complex of the actions directed to prevention, restriction, localization of negative factors among teenagers; levels of social prevention of offenses among teenagers are characterized: macrolevel, microlevel, individual level; author᾽s definition of the concept "readiness of future social teachers for prevention of offenses among a pidlitkiv a institutions of the general secondary education" is given; it is distinguished components of readiness of future social teachers for prevention of offenses from teenagers in institutions of the general secondary education: cognitive, motivational and personal and activity; the complex of means of training of future social teachers for prevention of offenses among teenagers in institutions of the general secondary education which part the lecture, seminar and educational occupations promoting assimilation by applicants of the basic theoretical provisions and practical abilities are is developed and experimentally checked.
Опис
Ключові слова
підлітки-правопорушники, соціально-педагогічна профілактика, професійна підготовка, соціальний педагог, заклади загальної середньої освіти, магістерські роботи, подростки правонарушители, социально-педагогическая профилактика, профессиональная подготовка, социальный педагог, учреждения общего среднего образования, магистерские работы, teenage offenders, social and pedagogical prevention, professional readiness, social teacher, institutions of the general secondary education, master's work
Цитування
Барбіна Ю. Ю. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до профілактики правопорушень серед підлітків у закладах загальної середньої освіти / Ю. Ю. // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 20 листоп. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 32–36.