СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ГУВЕРНЕРІВ У ДВОРЯНСЬКИХ РОДИНАХ ХАРКІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ НАПРИКІНЦІ XVIII – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТОЛІТТЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2012-05-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Анотація
У статті проаналізовано соціально-економічне становище гувернерів у дворянських родинах Харківської губернії наприкінці XVIII – першій половині XIX ст. Висвітлено дані про рівень матеріального заохочення домашніх учителів залежно від їх кваліфікації та національної приналежності. В статье проанализировано социально-экономическое положение гувернеров в дворянских семьях Харковской губернии в конце XVIII – первой половине XIX в. Отражены сведения об уровне материального поощрения домашних учителей в зависимости от их квалификации и национальной принадлежности. Social and economical status of the tutors in the noble families of Kharkov province at the end of XVIII – th century and in the first part of XIX – th century is examined in the present article. The research reflects facts about the financial remuneration of the home teachers according to their professional skills and nationality.
Опис
Ключові слова
соціально-економічне становище, гувернер, дворянство, оплата праці, социально-экономическое положение, гувернёр, оплата труда, social and economic status, family tutor, nobility, labour remuneration
Цитування
Яковенко Г. Г. Соціально-економічне становище гувернерів у дворянських родинах Харківської губернії наприкінці XVIII – першій половині XIX століття / Г. Г. Яковенко // Наддніпрянська Україна : історичні процеси, події, постаті : зб. наук. пр. / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України ; [редкол.: Світленко С. І. (відп. ред.) та ін.]. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2012. – Вип. 10. – С. 23–31.