Вірмени в творчому доробку Я. Р. Дашкевича

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто праці Я. Р. Дашкевича, який став відомим дослідником історії Сходу. Сходознавчі концепції, гіпотези й погляди історика не були апріорними – вони завше ґрунтувалися на джерельному матеріалі та аналізі значної історіографії питання. Пильне ставлення Я. Р. Дашкевича до літератури предмета будь-якого наукового дослідження пояснюється не лише його багаторічним досвідом бібліографа, але й переконанням, що ця література визначає той рівень історичних знань про проблему, який був характерний у певний час її вивчення. В статье рассмотрены труды Я. Г. Дашкевича, который стал известным исследователем истории Востока. Востоковедческие концепции, гипотезы и взгляды историка ни были априорными – они всегда основывались на исходном материале и анализе историографии вопроса. Пристальное отношение Я. Г. Дашкевича к литературе предмета любого научного исследования объясняется не только его многолетним опытом библиографа, но и убеждением, что эта литература определяет тот уровень исторических знаний о проблеме, который был характерен в определенное время ее изучения. The article examines the writings of Y. G. Dashkevich, who became a renowned scholar of Oriental history. Dashkevich, who became a famous researcher of Oriental history. Orientalist concepts, hypotheses and views of the historian were not a priori - they were always based on the source material and analysis of the historiography of the issue. The close attention of J. G. Dashkevich to the literature of the East. Dashkevich's close attention to the literature of the subject of any scientific research is explained not only by his long experience as a bibliographer, but also by his belief that this literature determines the level of historical knowledge of the problem, which was characteristic at a certain time of its study.
Опис
Ключові слова
Дашкевич Я. Р., вірмени, вірмено-украінські відносини, історичні дослідження, історіографія, аспірантські роботи, Дашкевич Я. Р., армяне, армяно-украинские отношения, исторические исследования, историография, аспирантские работы, Dashkevych Ya. R., armenians, armenian-ukrainian relations, historical research, historiography, postgraduate work
Цитування
Сопельняк А. С. Вірмени в творчому доробку Я. Р. Дашкевича / А. С. Сопельняк // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. І Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 20 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – С. 248–250.