ОГЛЯД ГРАФІЧНИХ РЕДАКТОРІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ 3D ОБ’ЄКТІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто вивчення школярами тривимірної графіки. 3D-моделювання, що розвиває логічне мислення, просторову уяву, забезпечення міжпредметних зв'язків між математикою, геометрією, стереометрією, інформатикою. Мета статті – проаналізувати існуючі графічні редактори для моделювання 3D об`єктів, щодо їх використання в закладах середньої освіти. Існує велика кількість графічних редакторів для 3D моделювання. Найзручніший і простий інтерфейс у GoogleSketchup, Wings3d та Tinkercad. Найнижчі системні вимоги до ПК мають GoogleSketchup, Blender. Сумісні з іншими графічними пакетами GoogleSketchup, Autodesk, Blender, Wings3d. Підходять для навчання новачків, що володіють мінімальними навичками роботи з графікою Wings3d, GoogleSketchup, Blender, Tinkercad. Запропонованы редактори можуть бути рекомендовані для навчання 3D моделювання учнів основної школи як в курсі інформатики, так і в позаурочній роботі (тематичні гуртки, курси за вибором). В статье рассмотрено изучение школьниками трехмерной графики. 3D-моделирование, которое развивает логическое мышление, пространственное воображение, обеспечение межпредметных связей между математикой, геометрией, стереометрией, информатикой. Цель статьи – проанализировать существующие графические редакторы для моделирования 3D объектов, по их использованию в учреждениях среднего образования. Существует большое количество графических редакторов для 3D моделирования. Самый удобный и простой интерфейс в GoogleSketchup, Wings3d и Tinkercad. Самые низкие системные требования к ПК имеют GoogleSketchup, Blender. Совместимы с другими графическими пакетами GoogleSketchup, Autodesk, Blender, Wings3d. Подходят для обучения новичков, обладающих минимальными навыками работы с графикой Wings3d, GoogleSketchup, Blender, Tinkercad. Преложенные редакторы могут быть рекомендованы для обучения 3D моделированию учащихся основной школы как в курсе информатики, так и во внеурочной работе (тематические кружки, курсы по выбору). The article deals with the study of three-dimensional graphics by schoolchildren. 3D modeling which develops logical thinking, spatial imagination, providing interdisciplinary links between mathematics, geometry, stereometry, computer science. The aim of the article is to analyze existing graphic editors for modeling 3D objects, on their use in secondary education institutions. There are a large number of graphic editors for 3D modeling. The most convenient and easy interface in GoogleSketchup, Wings3d and Tinkercad. The lowest system requirements to the PC have GoogleSketchup, Blender. Compatible with other graphics packages GoogleSketchup, Autodesk, Blender, Wings3d. Suitable for beginners with minimal graphics skills Wings3d, GoogleSketchup, Blender, Tinkercad. The proposed editors can be recommended for teaching 3D modeling to elementary school students both in the computer science course and in extracurricular activities (thematic circles, elective courses).
Опис
Ключові слова
комп'ютерні технології, графічні редактори, 3D об'єкти, компьютерные технологии, графические редакторы, 3D объекты, Computer Technology, graphic editors, 3D objects
Цитування
Колгатіна Л. С. Огляд графічних редакторів для створення 3D об'єктів / Л. С. Колгатіна, О. В. Першина // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: О. А. Жерновнікова та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 19. – С. 61–66.