Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4896
Title: ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ТРУДОВОМУ НАВЧАННІ
Other Titles: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ТРУДОВОМ ОБУЧЕНИИ
USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN LABOR TRAINING
Authors: Греков, М. О.
Олефіренко, Н. В.
Keywords: інформаційно-комунікаційні технології
трудове навчання
навчальний процес
студентські роботи
информационно-коммуникационные технологии
трудовое обучение
учебный процесс
студенческие работы
information and communication technologies
work training
learning process
student works
Issue Date: 2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Греков М. О. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у трудовому навчанні / М. О. Греков, Н. В. Олефіренко // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: О. А. Жерновнікова та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 19. – С. 31–36.
Abstract: У статті розглянуто використання інформаційно-комунікаційних технологій у трудовому навчанні, яке суттєво збагачує навчальний процес, допомагає мотивувати учнів, надає їм упевненості у власних силах, готує молоде покоління до життя в інформаційному просторі, дає можливість для розвитку творчого потенціалу учнів. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у трудовому навчанні – це широке впровадження в педагогічну практику психолого-педагогічних розробок, що дозволяють інтенсифікувати навчальний процес, та створення можливості легкого доступу учнів до практично необмеженого обсягу інформації та її аналітичної обробки, підсилення інтелектуальних можливостей, створення умов для перебудови їхньої пізнавальної діяльності. В статье рассмотрено использование информационно-коммуникационных технологий в трудовом обучении, которое существенно обогащает учебный процесс, помогает мотивировать учеников, придает им уверенности в собственных силах, готовит молодое поколение к жизни в информационном пространстве, дает возможность для развития творческого потенциала учащихся. Использование информационно-коммуникационных технологий в трудовом обучении – это широкое внедрение в педагогическую практику психолого-педагогических разработок, позволяющих интенсифицировать учебный процесс, и создание возможности легкого доступа учащихся к практически неограниченному объему информации и ее аналитической обработки, усиления интеллектуальных возможностей, создание условий для перестройки их познавательной деятельности. The article deals with the use of information and communication technologies in labor education, which greatly enriches the learning process, helps motivate students, gives them confidence in their abilities, prepares the younger generation for life in the information environment, gives opportunities for the development of creative potential of students. The use of information and communication technologies in labour training means the widespread introduction into pedagogical practice of psychological and pedagogical developments that make it possible to intensify the learning process and create the possibility of easy access for students to an almost unlimited volume of information and its analytical processing, enhance their intellectual capabilities, and create the conditions for restructuring their cognitive activity.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4896
ISBN: 978-617-7188-30-7
Appears in Collections:Кафедра інформатикиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.