Інтегроване навчання в музичній освіті

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-03-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Анотація
Проведено теоретичний аналіз наукових досліджень з питань інтегрованого навчання в музичній освіті. Інтегрована освіта визначена як форма єдності цілей, принципів і змісту організації процесу навчання і виховання результатом якого є формування в учнів якісно нової цілісної системи компетенцій які складаються зі знань, вмінь і навичок. Проведен теоретический анализ научных исследований по вопросам интегрированного обучения в музыкальном образовании. Интегрированное образование определено как форма единства целей, принципов и содержания организации процесса обучения и воспитания результатом которого является формирование у учащихся качественно новой целостной системы компетенций состоящей из знаний, умений и навыков. The theoretical research on integrated training in music education. Integrated education is defined as a form of unity of purpose, principles and content of the organization of process of training and education which results in the formation of students' qualitatively new integrated system of competencies consisting of knowledge and skills.
Опис
Ключові слова
педагогічна освіта, музична освіта, інтегрована освіта, інтегроване навчання, підготовка учителів, педагогическое образование, музыкальное образование, интегрированное образование, интегрированное обучение, подготовка учителей, teacher education, music education, integrated education, integrated training, teacher training
Цитування
Жуков В. П. Інтегроване навчання в музичній освіті / В. П. Жуков // STUDIA SLOBOZHANIСA : матеріали міжнар. наук.-метод. конф. «Слобожанський гуманітарій – 2017», Харків, 3 берез. 2017 р. / Харків. нац. техніч. у-т сільськ. госп-ва ім. П. Василенка ; [редкол.: Н. П. Москальова (відп. за випуск) та ін.]. – Харків : ФОП Тарасенко В. П., 2017. – С. 195–200.