Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4868
Title: Інтегроване навчання в музичній освіті
Other Titles: Интегрированное обучение в музыкальном образовании
Integrated learning in music education
Authors: Жуков, В. П.
Zhukov, V
Keywords: педагогічна освіта
музична освіта
інтегрована освіта
інтегроване навчання
підготовка учителів
педагогическое образование
музыкальное образование
интегрированное образование
интегрированное обучение
подготовка учителей
teacher education
music education
integrated education
integrated training
teacher training
Issue Date: 3-Mar-2017
Publisher: Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Citation: Жуков В. П. Інтегроване навчання в музичній освіті / В. П. Жуков // STUDIA SLOBOZHANIСA : матеріали міжнар. наук.-метод. конф. «Слобожанський гуманітарій – 2017», Харків, 3 берез. 2017 р. / Харків. нац. техніч. у-т сільськ. госп-ва ім. П. Василенка ; [редкол.: Н. П. Москальова (відп. за випуск) та ін.]. – Харків : ФОП Тарасенко В. П., 2017. – С. 195–200.
Abstract: Проведено теоретичний аналіз наукових досліджень з питань інтегрованого навчання в музичній освіті. Інтегрована освіта визначена як форма єдності цілей, принципів і змісту організації процесу навчання і виховання результатом якого є формування в учнів якісно нової цілісної системи компетенцій які складаються зі знань, вмінь і навичок. Проведен теоретический анализ научных исследований по вопросам интегрированного обучения в музыкальном образовании. Интегрированное образование определено как форма единства целей, принципов и содержания организации процесса обучения и воспитания результатом которого является формирование у учащихся качественно новой целостной системы компетенций состоящей из знаний, умений и навыков. The theoretical research on integrated training in music education. Integrated education is defined as a form of unity of purpose, principles and content of the organization of process of training and education which results in the formation of students' qualitatively new integrated system of competencies consisting of knowledge and skills.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4868
Appears in Collections:Кафедра музично-інструментальної підготовки вчителя

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Жуков В.П. Інтегроване навчання в музичній освіті.pdf609.03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.