Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4840
Title: Організація навчання в умовах післядипломної освіти на засадах особистісно зорієнтованого підходу
Other Titles: Организация обучения в условиях последипломного образования на основе личностно ориентированного подхода
Organization of training in the conditions of postgraduate education based on a personality-oriented approach
Authors: Хлєбнікова, Т. М.
Григораш, В. В
Keywords: особистісно зорієнтоване навчання
суб'єктність
суб'єктний досвід
соціально-педагогічний досвід
личностно ориентированное обучение
субъектность
субъектный опыт
социально-педагогический опыт
personal-oriented learning
subjective experience
socio-pedagogical experience
individual educational program
Issue Date: 2020
Publisher: Українська інженерно-педагогічна академія
Citation: Хлєбнікова Т. М. Організація навчання в умовах післядипломної освіти на засадах особистісно зорієнтованого підходу / Т. М. Хлєбнікова, В. В. Григораш // Розбудова єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. WEB-форуму, Київ-Харків, 25-27 берез. 2020 р. ; / Укр. інж. -пед. акад. ; [упор. М. Л. Ростока; редкол.: М. Л. Ростока, Т. С. Бондаренко, В. Е. Лунячек та ін.]. Харків : Мадрид, 2020. – Вип. 2. – С. 135–136.
Abstract: Системоутворюючою якістю особистості є суб'єктність, тому організація особистісно зорієнтованого навчання має будуватися на основі індивідуальної освітньої програми, яка враховує соціально-педагогічний досвід особистості в процесі навчання і сприяє реалізації рівневої стратегії, диференціації та індивідуалізації, що забезпечує ефективність у виборі змісту, методів і форм навчання. Системообразующим качеством личности является субъектность, поэтому организация личностно ориентированного обучения должна строиться на основе индивидуальной образовательной программы, которая учитывает социально-педагогический опыт личности в процессе обучения и способствует реализации уровневой стратегии, дифференциации и индивидуализации, обеспечивает эффективность в выборе содержания, методов и форм обучения. The system-forming quality of the personality is subjectivity, therefore, the organization of personality-oriented learning should be based on an individual educational program, which takes into account the socio-pedagogical experience of the individual in the learning process and contributes to the implementation of the level strategy, differentiation and individualization, ensures efficiency in the choice of content, methods and forms of education.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4840
Appears in Collections:Кафедра наукових основ управлінняItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.