МОДУЛЬНИЙ ПІДХІД У ВИКЛАДАННІ ШКІЛЬНОГО КУРСУ ІНФОРМАТИКИ В 10–11-Х КЛАСАХ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто формування в школярів 10–11-х класів закладів загальної середньої освіти інформаційної культури та інформатичної компетентності для реалізації їх творчого потенціалу та соціалізації у суспільстві завдяки здатності до ефективного використання засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Оновлена програма шкільного курсу інформатики передбачає модульну структуру: базовий модуль (структурна одиниця навчальної програми, подана як організаційно-методичний блок) доповнюється варіативними модулями, критеріями вибору яких є профіль навчання, запити та індивідуальні інтереси і здібності учнів, матеріально-технічна база та наявне програмного забезпечення тощо. В статье рассмотрено формирование у школьников 10–11-х классов учреждений общего среднего образования информационной культуры и информатической компетентности для реализации их творческого потенциала и социализации в обществе благодаря способности к эффективному использованию средств современных информационно-коммуникационных технологий. Обновленная программа школьного курса информатики предполагает модульную структуру: базовый модуль (структурная единица учебной программы, представлена ​​как организационно-методический блок) дополняется вариативными модулями, критериями выбора которых профиль обучения, запросы и индивидуальные интересы и способности учащихся, материально-техническая база и имеющееся программного обеспечения и тому подобное. The article deals with the formation of informational culture and informative competence of students in grades 10–11 of establishments of general secondary education for realization of their creative potential and socialization in society through the ability to effectively use modern information and communication technologies. The updated school computer science curriculum assumes a modular structure: a basic module (a structural unit of the curriculum, represented as an organizational and methodological unit) is supplemented by variable modules whose selection criteria are training profile, requirements and individual interests and abilities of students, material and technical basis and available software, etc.
Опис
Ключові слова
вивчення інформатики, модульний підхід, шкільний курс, магістерські роботи, изучение информатики, модульный подход, школьный курс, магистерские работы, computer science research, modular approach, school course, master's works
Цитування
Костанда С. О. Модульний підхід у викладанні шкільного курсу інформатики в 10–11-х класах закладів загальної середньої освіти / С. О. Костанда // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі: зб. тез доп. учасників ІІ наук.-практ. конф. молодих учених, Харків, 14–15 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова (голова оргкомітету) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 81.