Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4834
Title: МОДУЛЬНИЙ ПІДХІД У ВИКЛАДАННІ ШКІЛЬНОГО КУРСУ ІНФОРМАТИКИ В 10–11-Х КЛАСАХ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Other Titles: МОДУЛЬНЫЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ ШКОЛЬНОГО КУРСА ИНФОРМАТИКИ В 10–11-х КЛАССАХ ЗАВЕДЕНИЙ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
MODULAR APPROACH IN TEACHING A SCHOOL COURSE INFORMATICS IN 10–11TH GRADES GENERAL SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONS
Authors: Костанда, С. О.
Kostanda, S.
Keywords: вивчення інформатики
модульний підхід
шкільний курс
магістерські роботи
изучение информатики
модульный подход
школьный курс
магистерские работы
computer science research
modular approach
school course
master's works
Issue Date: 14-May-2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Костанда С. О. Модульний підхід у викладанні шкільного курсу інформатики в 10–11-х класах закладів загальної середньої освіти / С. О. Костанда // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі: зб. тез доп. учасників ІІ наук.-практ. конф. молодих учених, Харків, 14–15 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова (голова оргкомітету) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 81.
Abstract: В статті розглянуто формування в школярів 10–11-х класів закладів загальної середньої освіти інформаційної культури та інформатичної компетентності для реалізації їх творчого потенціалу та соціалізації у суспільстві завдяки здатності до ефективного використання засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Оновлена програма шкільного курсу інформатики передбачає модульну структуру: базовий модуль (структурна одиниця навчальної програми, подана як організаційно-методичний блок) доповнюється варіативними модулями, критеріями вибору яких є профіль навчання, запити та індивідуальні інтереси і здібності учнів, матеріально-технічна база та наявне програмного забезпечення тощо. В статье рассмотрено формирование у школьников 10–11-х классов учреждений общего среднего образования информационной культуры и информатической компетентности для реализации их творческого потенциала и социализации в обществе благодаря способности к эффективному использованию средств современных информационно-коммуникационных технологий. Обновленная программа школьного курса информатики предполагает модульную структуру: базовый модуль (структурная единица учебной программы, представлена ​​как организационно-методический блок) дополняется вариативными модулями, критериями выбора которых профиль обучения, запросы и индивидуальные интересы и способности учащихся, материально-техническая база и имеющееся программного обеспечения и тому подобное. The article deals with the formation of informational culture and informative competence of students in grades 10–11 of establishments of general secondary education for realization of their creative potential and socialization in society through the ability to effectively use modern information and communication technologies. The updated school computer science curriculum assumes a modular structure: a basic module (a structural unit of the curriculum, represented as an organizational and methodological unit) is supplemented by variable modules whose selection criteria are training profile, requirements and individual interests and abilities of students, material and technical basis and available software, etc.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4834
Appears in Collections:Кафедра інформаційних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Костанда С. О. Модульний підхід.pdf510.03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.