ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ СКЛАДНИХ ТЕМ ШКІЛЬНОГО КУРСУ ІНФОРМАТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто тема інформації в курсі інформатики. Ключовим поняттям цієї теми виступає поняття мови. Враховуючи діджиталізацію сучасного школяра, його зацікавленість в споживанні мобільного цифрового контенту, є доцільним розробка програмного мобільного додатку для опанування основ роботи з системами числення та тренування навичок. В процесі проектування додатку слід передбачити наявність декількох тренувальних рівнів-ігор з поступовим переходом до перевірки та оцінювання знань учнів. В статье рассмотрена тема информации в курсе информатики. Ключевым понятием этой темы выступает понятие языка. Учитывая диджитализацию современного школьника, его заинтересованность в потреблении мобильного цифрового контента, целесообразно разработка программного мобильного приложения для освоения основ работы с системами исчисления и тренировки навыков. В процессе проектирования приложения следует предусмотреть наличие нескольких тренировочных уровней-игр с постепенным переходом к проверке и оценке знаний учащихся. The article deals with the theme of information in the course of computer science. The key notion of this topic is the concept of language. Taking into account the cultivation of a modern student, its interest in consuming mobile digital content is the expedient development of a software mobile application for mastering the basics of working with numerical systems and training skills. In the process of designing the application, it is necessary to provide for several training levels-games with a gradual transition to checking and evaluating students' knowledge.
Опис
Ключові слова
шкільний курс, інформатика, мобільні технології, магістерські роботи, школьный курс, информатика, мобильные технологии, магистерские работы, school course, Computer Science, Mobile Technologies, master's works
Цитування
Мосляков Я. В. Використання мобільних технологій при вивченні складних тем шкільного курсу інформатики / Я. В. Мосляков, Л. П. Остапенко // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі: зб. тез доп. учасників ІІ наук.-практ. конф. молодих учених, Харків, 14–15 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова (голова оргкомітету) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 93–94.