ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ВЕБІНАРІВ У ПРОЦЕСІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто дистанційне навчання, яке стало однією із основних форм освітнього процесу. Організація процесу навчання в дистанційній формі передбачає ефективне застосування інформаційно-комунікаційних технологій, освітніх веб-ресурсів для врахування інтересів та потреб суб’єктів навчання, а також передбачає забезпечення взаємодії учасників навчального процесу на відстані. В статье рассмотрено дистанционное обучение, которое стало одной из основных форм образовательного процесса. Организация процесса обучения в дистанционной форме предполагает эффективное применение информационно-коммуникационных технологий, образовательных веб-ресурсов для учета интересов и потребностей субъектов обучения, а также предусматривает обеспечение взаимодействия участников учебного процесса на расстоянии. The article deals with distance learning, which has become one of the main forms of the educational process. The organization of the learning process in a distance form involves the effective use of information and communication technologies, educational web resources to take into account the interests and needs of the subjects of training, as well as provides for the interaction of participants in the learning process at a distance.
Опис
Ключові слова
дистанційне навчання, вебінар, онлайн-семінар, веб-технології, інформаційні технології, дистанционное обучение, вебинар, онлайн-семинар, веб-технологии, информационные технологии, distance learning, webinar, online workshop, web technology, information technology
Цитування
Штонда О. Г. Особливості застосування вебінарів у процесі дистанційного навчання / О. Г. Штонда // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі: зб. тез доп. учасників ІІ наук.-практ. конф. молодих учених, Харків, 14–15 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова (голова оргкомітету) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 107–110.