Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4830
Title: ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ВЕБІНАРІВ У ПРОЦЕСІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Other Titles: ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ВЕБИНАРОВ В ПРОЦЕССЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
FEATURES OF APPLICATION OF WEBINARS IN THE PROCESS DISTANCE LEARNING
Authors: Штонда, О. Г.
Shtonda, O.
Keywords: дистанційне навчання
вебінар
онлайн-семінар
веб-технології
інформаційні технології
дистанционное обучение
вебинар
онлайн-семинар
веб-технологии
информационные технологии
distance learning
webinar
online workshop
web technology
information technology
Issue Date: 14-May-2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Штонда О. Г. Особливості застосування вебінарів у процесі дистанційного навчання / О. Г. Штонда // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі: зб. тез доп. учасників ІІ наук.-практ. конф. молодих учених, Харків, 14–15 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова (голова оргкомітету) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 107–110.
Abstract: В статті розглянуто дистанційне навчання, яке стало однією із основних форм освітнього процесу. Організація процесу навчання в дистанційній формі передбачає ефективне застосування інформаційно-комунікаційних технологій, освітніх веб-ресурсів для врахування інтересів та потреб суб’єктів навчання, а також передбачає забезпечення взаємодії учасників навчального процесу на відстані. В статье рассмотрено дистанционное обучение, которое стало одной из основных форм образовательного процесса. Организация процесса обучения в дистанционной форме предполагает эффективное применение информационно-коммуникационных технологий, образовательных веб-ресурсов для учета интересов и потребностей субъектов обучения, а также предусматривает обеспечение взаимодействия участников учебного процесса на расстоянии. The article deals with distance learning, which has become one of the main forms of the educational process. The organization of the learning process in a distance form involves the effective use of information and communication technologies, educational web resources to take into account the interests and needs of the subjects of training, as well as provides for the interaction of participants in the learning process at a distance.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4830
Appears in Collections:Кафедра математики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Штонда О. Г. Особливості застосування вебінарів.pdf758.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.