ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІСТОРІЇ ДО ВИКЛАДАННЯ ФІЛОСОФСЬКОГО БЛОКУ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2010
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Анотація
У статті розглядаються роль філософської освіти у формуванні світогляду старшокласників та основні прийоми формування філософських знань: роль міжпредметних зв’язків у формуванні понять, категорій і законів філософії, значення словникової роботи для усвідомлення філософських понять, а також значення теоретичних узагальнень при вивченні предметів суспільствознавчого циклу. В статье рассматриваются роль философского образования в процессе формирования мировоззрения старшеклассников и основные приёмы формирования философских знаний: роль межпредметных связей в формировании понятий, категорий и законов философии, значение словарной роботы для усвоения философских понятий, а также роль теоретических обобщений при изучении предметов обществоведческого цикла. The role of philosophical education at the process of forming of upperclassmen’s world-view and the main methods of forming of philosophical knowledge: the role of connections between subjects at the ideas forming, categories and lows of philosophy, importance of lexical work for mastering of philosophical ideas, and the role of theoretical generalizations during the learning of social science are examined at the article.
Опис
Ключові слова
філософська освіта, філософська свідомість, філософське відображення світу, майбутні вчителі, суспільствознавство, философское образование, философское мировоззрение, философское отображение мира, будущие учителя, обществознание, philosophical education, philosophical world-view, philosophical reflection of the world, future teachers, social science
Цитування
Яковенко Г. Г. Підготовка майбутніх учителів історії до викладання філософського блоку суспільствознавчих дисциплін / Г. Г. Яковенко // Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [упоряд. Г. Г. Яковенко]. – Харків : ХНАДУ, 2010. – С. 53–60.