Компетентності соціального педагога для роботи з профілактики вживання наркотичних речовин підлітками у закладі освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті охарактеризовано зміст компетентностей, якими має володіти соціальний працівник для проведення профілактики вживання наркотичних речовин підлітками. Узагальнення здійснено на основі аналізу Державного стандарту соціальної послуги профілактики, Етичного кодексу соціальних працівників, Стандарту підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 231 "Соціальна робота", посадової інструкції соціального педагога закладу освіти. Визначений зміст компетентностей має скласти основу для наповнення освітніх компонентів освітніх програм підготовки здобувачів зі спеціальності 231 "Соціальна робота" для забезпечення необхідного рівня професіоналізму щодо здійснення профілактики вживання наркотичних речовин підлітками. В статье охарактеризованы содержание компетенций, которыми должен владеть социальный работник для проведения профилактики употребления наркотических веществ подростками. Обобщение осуществлено на основе анализа Государственного стандарта социальной услуги профилактики, Этического кодекса социальных работников, стандарта подготовки соискателей первого (бакалаврского) уровня высшего образования по специальности 231 "Социальная работа", должностной инструкции социального педагога образовательного учреждения. Определенный смысл компетенций должен составить основу для наполнения образовательных компонентов образовательных программ подготовки соискателей по специальности 231 "Социальная работа" для обеспечения необходимого уровня профессионализма в осуществлении профилактики употребления наркотических веществ подростками. The article describes the content of competencies that a social pedagogue should have to prevent drug use by teenagers. The generalization was made on the basis of the analysis of the State standard of social service of prevention, the Code of Ethics of social workers, the Standard of preparation of students of the first (bachelor᾽s) level of higher education in specialty 231 "Social work", the job description of the social pedagogue. The defined content of competencies should form the basis for filling the educational components of educational programs for students in specialty 231 "Social Work" to ensure the necessary level of professionalism in the prevention of drug use by teenagers.
Опис
Ключові слова
профілактика, попередження вживання наркотичних речовин, підлітки, заклад освіти, соціальний педагог, компетентності, магістерські роботи, профилактика, предупреждение употребления наркотических веществ, подростки, учебное заведение, социальный педагог, компетентности, магистерские работы, prevention, drug prevention, teenagers, educational institution, social pedagogue, competencies, master's works
Цитування
Шерстньова М. С. Компетентності соціального педагога для роботи з профілактики вживання наркотичних речовин підлітками у закладі освіти / М. С. Шерстньова // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи : матеріали міжвуз. дистанц. студ. наук.-практ. конф., Харків, 27 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 80–84.