Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4775
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЧепурко, В. М.-
dc.date.accessioned2021-04-19T13:53:21Z-
dc.date.available2021-04-19T13:53:21Z-
dc.date.issued2020-05-14-
dc.identifier.citationЧепурко В. М. Розвиток пізнавального інтересу учнів засобами доповненої реальеості / В. М. Чепурко // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі: зб. тез доп. учасників ІІ наук.-практ. конф. молодих учених, Харків, 14–15 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова (голова оргкомітету) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 31–34.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4775-
dc.description.abstractВ статті розглянуто пізнавальний інтерес, який є каталізатором пізнавальної активності школярів, яка в свою чергу супроводжує розвиток психологічної, розумової, творчої та соціальної сфери діяльності. Відсутність інтересу до освітньої діяльності негативно впливає на результативність навчання. А результативним навчанням рухає саме інтерес, який мало сформувати, складніше його втримати. Щоб зацікавити учнів, треба впроваджувати методи доповненої реальності. Доповнена реальність корисна для педагогів з метою урізноманітнення занять, і дозволяє учням глибше зрозуміти тему, вона є однією із найсучасніших технологій візуалізації навчальної інформації, а використання технологій візуалізації в навчальному процесі створює передумови для підвищення якості й результативності навчання. В статье рассмотрен познавательный интерес, который является катализатором познавательной активности школьников, которая в свою очередь сопровождает развитие психологической, умственной, творческой и социальной сферы деятельности. Отсутствие интереса к образовательной деятельности негативно влияет на результативность обучения. А результативным обучением движет именно интерес, мало сформировать, сложнее его удержать. Чтобы заинтересовать учеников, надо внедрять методы дополненной реальности. Дополненная реальность полезна для педагогов с целью разнообразия занятий, и позволяет учащимся глубже понять тему, она является одной из самых современных технологий визуализации учебной информации, а использование технологий визуализации в учебном процессе создает предпосылки для повышения качества и результативности обучения. The article considers cognitive interest, which is a catalyst of cognitive activity of schoolchildren, which in turn accompanies the development of psychological, mental, creative and social activities. Lack of interest in educational activities negatively affects the effectiveness of learning. And effective learning is driven by interest, it is not enough to form it, it is more difficult to retain it. In order to get students interested, augmented reality methods should be introduced. Augmented reality is useful for teachers to diversify lessons and enable students to gain a deeper understanding of the topic, it is one of the most modern technologies for visualizing learning information, and using visualization technologies in the learning process creates the prerequisites for improving the quality and effectiveness of learning.uk_UA.UTF-8
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectпізнавальний інтересuk_UA.UTF-8
dc.subjectнавчання учнівuk_UA.UTF-8
dc.subjectдоповнена реальністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectмагістерські роботиuk_UA.UTF-8
dc.subjectпознавательный интересuk_UA.UTF-8
dc.subjectобучение учащихсяuk_UA.UTF-8
dc.subjectдополненная реальностьuk_UA.UTF-8
dc.subjectмагистерские работыuk_UA.UTF-8
dc.subjectcognitive interestuk_UA.UTF-8
dc.subjectteaching studentsuk_UA.UTF-8
dc.subjectaugmented realityuk_UA.UTF-8
dc.subjectmaster's worksuk_UA.UTF-8
dc.titleРОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ УЧНІВ ЗАСОБАМИ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeРАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeDEVELOPMENT OF COGNITIVE INTEREST OF STUDENTS BY MEANS AUGMENTED REALITYuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Appears in Collections:Кафедра інформатики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Чепурко В. М. розвиток пізнавального інтересу.pdf909.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.