Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4761
Title: СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ З ПРОФІЛАКТИКИ ДЕЛІНКВЕНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНОГО ТЕАТРУ
Other Titles: СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕЛИНКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ ИНТЕРАКТИВНОГО ТЕАТРА
SOCIO-EDUCATIONAL ACTIVITIES TO PREVENT DELINQUENT BEHAVIOUR AMONG ADOLESCENTS IN GENERAL SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONS THROUGH INTERACTIVE THEATRE
Authors: Танкова, Д. В.
Keywords: соціальні процеси
соціальні педагоги
делінквентна поведінка
підлітки
інтерактивний театр
студентські роботи
социальные процессы
социальные педагоги
делинквентное поведение
подростки
интерактивный театр
студенческие работы
social processes
social educators
delinquent behavior
teenagers
interactive theater
student works
Issue Date: 27-May-2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Танкова Д. В. Соціально-педагогічна діяльність з профілактики делінквентної поведінки підлітків у закладах загальної середньої освіти засобами інтерактивного театру / Д. В. Танкова // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи : матеріали міжвуз. дистанц. студ. наук.-практ. конф., Харків, 27 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 114–116.
Abstract: В статті розглянуто, що практикуючі соціальні педагоги ведуть постійний пошук сучасних засобів роботи з підлітками щодо профілактики делінквентної поведінки учнів. Одним із дієвих у профілактичній роботі є інтерактивний театр. Це ефективний засіб групової корекційно-розвивальної та профілактичної роботи з підлітками, оскільки передбачає інтерактивну роботу в групі, що включає спільне обговорення, пошук варіантів розв᾽язання ситуації, групову дискусію, залучення глядачів до участі під час вистави. В статье рассмотрено, что практикующие социальные педагоги ведут постоянный поиск современных средств работы с подростками по профилактике делинквентного поведения учащихся. Одним из действенных в профилактической работе является интерактивный театр. Это эффективное средство групповой коррекционно-развивающей и профилактической работы с подростками, поскольку предполагает интерактивную работу в группе, включающей совместное обсуждение, поиск вариантов разрешения ситуации, групповую дискуссию, привлечения зрителей к участию во время представления. The article considers that practicing social educators are constantly searching for modern means of working with adolescents to prevent delinquent behaviour among students. One of the most effective in prevention work is interactive theatre. It is an effective means of group corrective and preventive work with teenagers as it assumes interactive work in the group including joint discussion, search of variants of the situation solution, group discussion, involvement of the audience to participation during the performance.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4761
Appears in Collections:Кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Танкова Д. В. Соціально-педагогічна діяльність.pdf673.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.