СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ З ПРОФІЛАКТИКИ ДЕЛІНКВЕНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНОГО ТЕАТРУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто, що практикуючі соціальні педагоги ведуть постійний пошук сучасних засобів роботи з підлітками щодо профілактики делінквентної поведінки учнів. Одним із дієвих у профілактичній роботі є інтерактивний театр. Це ефективний засіб групової корекційно-розвивальної та профілактичної роботи з підлітками, оскільки передбачає інтерактивну роботу в групі, що включає спільне обговорення, пошук варіантів розв᾽язання ситуації, групову дискусію, залучення глядачів до участі під час вистави. В статье рассмотрено, что практикующие социальные педагоги ведут постоянный поиск современных средств работы с подростками по профилактике делинквентного поведения учащихся. Одним из действенных в профилактической работе является интерактивный театр. Это эффективное средство групповой коррекционно-развивающей и профилактической работы с подростками, поскольку предполагает интерактивную работу в группе, включающей совместное обсуждение, поиск вариантов разрешения ситуации, групповую дискуссию, привлечения зрителей к участию во время представления. The article considers that practicing social educators are constantly searching for modern means of working with adolescents to prevent delinquent behaviour among students. One of the most effective in prevention work is interactive theatre. It is an effective means of group corrective and preventive work with teenagers as it assumes interactive work in the group including joint discussion, search of variants of the situation solution, group discussion, involvement of the audience to participation during the performance.
Опис
Ключові слова
соціальні процеси, соціальні педагоги, делінквентна поведінка, підлітки, інтерактивний театр, студентські роботи, социальные процессы, социальные педагоги, делинквентное поведение, подростки, интерактивный театр, студенческие работы, social processes, social educators, delinquent behavior, teenagers, interactive theater, student works
Цитування
Танкова Д. В. Соціально-педагогічна діяльність з профілактики делінквентної поведінки підлітків у закладах загальної середньої освіти засобами інтерактивного театру / Д. В. Танкова // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи : матеріали міжвуз. дистанц. студ. наук.-практ. конф., Харків, 27 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 114–116.