ТИПОЛОГІЗАЦІЯ ЗАКЛАДІВ СУСПІЛЬНОЇ ОПІКИ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ В УКРАЇНІ ЗА СФЕРАМИ ВІДОМЧОЇ ПІДПОРЯДКОВАНОСТІ (ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-11-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто заклади суспільної опіки дітей та молоді, що існували протягом ХІХ – початку ХХ століття в українських губерніях у складі Російської імперії. Центральний орган управління, МВС проводив сувору регламентацію, а також основний нагляд за благодійними установами (сирітські будинки, дитячі притулки, робітничі дома, богадільні, лікарні тощо). Загальний контроль за освітньо-виховним процесом, окрім безпосереднього управління підвідомчими закладами (притулки, школи, училища тощо), здійснювали Міністерство народної освіти, IV канцелярія Його Імператорської Величності, консисторія Священного Синоду. В статье рассмотрены заведения общественной опеки детей и молодежи, которые существовали на протяжении XIX – начала ХХ века в украинских губерниях в составе Российской империи. Центральный орган управления, МВД проводил строгую регламентацию, а также основной надзор за благотворительными учреждениями (сиротские дома, детские приюты, рабочие дома, богадельни, больницы и т. п.). Общий контроль за учебно-воспитательным процессом, кроме непосредственного управления подведомственными учреждениями (приюты, школы, училища и т. п.), осуществляли Министерство народного образования, IV канцелярия Его Императорского Величества, консистория Священного Синода. The article considers the institutions of social care of children and youth that existed during the XIX – early XX century in the Ukrainian provinces as part of the Russian Empire. The central governing body, the Ministry of Internal Affairs, carried out strict regulations as well basic supervision of charitable institutions (orphanages, orphanages, workers' homes, almshouses, hospitals, etc.). General control over the educational process, in addition to the direct management of subordinate institutions (shelters, schools, colleges, etc.), was exercised by the Ministry of Education, the IV Chancellery of His Imperial Majesty, the Consistory of the Holy Synod.
Опис
Ключові слова
заклади суспільної опіки, дитячі притулки, благодійні установи, органи управління, учреждения общественной опеки, детские приюты, благотворительные учреждения, органы управления, Institutions of public care, children's shelters, charitable institutions, governing bodies
Цитування
Зеленська Л. Д. Типологізація закладів суспільної опіки дітей та молоді в Україні за сферами відомчої підпорядкованості (ХІХ – початок ХХ століття) / Л. Д. Зеленська, В. В. Фомін // Сучасні тенденції у підготовці та професійній діяльності фахівців соціальної галузі : матеріали наук.-практ. конф., Харків, 23 листоп. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 11–13.