ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-11-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто підготовку вчителів у різних її формах. Одне із можливих розв’язання цієї проблеми – звернення до набутого історико-педагогічного досвіду. Підготовка вчителя, як проблема, особливо гостро встала вже на початку ХІХ століття. У цей час набуває обрисів думка, що вихователю, вчителю не слід керуватися одними «педагогічними інстинктами», особистими поглядами. Йому не тільки не завадить, а й необхідно використовувати накопичені віками наукові, спеціально-педагогічні знання й результати педагогічного досвіду. В статье рассмотрена подготовка учителей в различных ее формах. Одно из возможных решения этой проблемы – обращение к приобретенному историко-педагогическому опыту. Подготовка учителя, как проблема, особенно остро встала уже в начале XIX века. В это время приобретает очертания мнение, что воспитателю, учителю не следует руководствоваться одними «педагогическими инстинктами», личными взглядами. Ему не только не помешает, но и необходимо использовать накопленные веками научные, специально-педагогические знания и результаты педагогического опыта.The article considers teacher training in its various forms. One possible solution to this problem is appeal to the acquired historical and pedagogical experience. Teacher training, as a problem, became especially acute in the early nineteenth century. At this time, the idea that the educator, the teacher should not be guided alone is taking shape "Pedagogical instincts", personal views. Not only will it not prevent him, but he must also use the scientific, special pedagogical knowledge and results of pedagogical experience accumulated over the centuries.
Опис
Ключові слова
історичний досвід, підготовка вчителів, ефективність підготовки, исторический опыт, подготовка учителей, эффективность подготовки, historical experience, teacher training, effectiveness of training
Цитування
Золотухіна С. Т. Історичний досвід як умова ефективності підготовки майбутніх вчителів / С. Т. Золотухіна // Сучасні тенденції у підготовці та професійній діяльності фахівців соціальної галузі : матеріали наук.-практ. конф., Харків, 23 листоп. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 13–14.