Інноваційна компетентність керівника закладу освіти як складова його інноваційної культури

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Анотація
Модернізація освіти в Україні сьогодні, як ніколи, актуалізує проблему розвитку управлінської компетентності керівника освітнього закладу. Ефективного функціонування освітньої установи недостатньо для того, щоб бути конкурентоспроможною на ринку освітніх послуг. Нові виклики суспільства вимагають від закладів освіти постійного розвитку. Одним із засобів чого є впровадження інновацій в систему роботи закладу освіти. Модернизация образования в Украине сегодня, как никогда, актуализирует проблему развития управленческой компетентности руководителя образовательного заведения. Эффективного функционирования образовательного учреждения недостаточно для того, чтобы быть конкурентоспособным на рынке образовательных услуг. Новые вызовы общества требуют от учебных заведений постоянного развития. Одним из средств чего является внедрение инноваций в систему работы образовательного учреждения. Modernization of education in Ukraine today is more relevant than ever the problem of developing the managerial competence of the head of education institution. The effective functioning of an educational institution is not enough to be competitive in the market of educational services. New challenges of society demand from educational institutions of constant development. One of the means of which is the introduction of innovations in the system of educational institutions.
Опис
Ключові слова
інноваційна компетентність, інноваційна культура, керівник закладу освіти, инновационная компетентность, инновационная культура, руководитель учреждения образования, innovative competence, innovative culture, head of an educational institution
Цитування
Темченко О. В. Інноваційна компетентність керівника закладу освіти як складова його інноваційної культури / О. В. Темченко // Актуальні проблеми управління закладами освіти в контексті стратегії модернізації освітньої галузі: кол. моногр. / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; [ за заг. ред. В. П. Кравця, Г. М. Мешко]. – Тернопіль : ТИПУ, 2020. – С. 249–262.