До питання активізації мовлення у дітей з моторною алалією

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті висвітлено застосування візуальної підтримки у роботі з дітьми дошкільного віку із моторною формою алалії. Останнім часом все частіше батьки, педагогічні працівники закладів дошкільної освіти у дітей дошкільного віку відмічають відсутність або недорозвинення мовлення. Дані на кінець XX сторіччя говорять про те, що алалія зустрічається у 1% дітей дошкільного віку і частіше це порушення зустрічається у хлопчиків. Незважаючи на достатню кількість досліджень та досить малий відсоток дітей з моторною алалією ця тема є не досить вивченою. В статье освещены применения визуальной поддержки в работе с детьми дошкольного возраста с моторной формой алалии. В последнее время все чаще родители, педагогические работники учреждений дошкольного образования детей дошкольного возраста отмечают отсутствие или недоразвитие речи. Данные на конец XX столетия говорят о том, что алалия встречается у 1% детей дошкольного возраста и чаще это нарушение встречается у мальчиков. Несмотря на достаточное количество исследований и достаточно малый процент детей с моторной алалией эта тема недостаточно изучена. The article highlights the use of visual support in working with preschool children with a motor form of alalia. Recently, more and more often parents and pedagogical staff of preschool education institutions note the absence or underdevelopment of speech in preschool children. Data at the end of the XX century suggest that alalia occurs in 1% of preschool children and this disorder is more common in boys. Despite a sufficient number of studies and a relatively small percentage of children with motor alleles, this topic is not well studied.
Опис
Ключові слова
моторна алалія, активізація мовлення, візуальна підтримка, магістерські роботи, моторная алалия, активизация речи, визуальная поддержка, магистерские работы, motor alalia, activation of speech, visual support, master's work
Цитування
Филипова П. С. До питання активізації мовлення у дітей з моторною алалією / П. С. Филипова // Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.), Т. Ю. Маркіна, Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 338–342.