ПІДТРИМКА ПСИХОЕМОЦІЙНОГО ЗДОРОВ’Я ПЕДАГОГА ЯК ЗАПОРУКА ПСИХОЛОГІЧНОГО КОМФОРТУ УЧНІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України; ЦП Компринт
Анотація
Підтримка психоемоційного здоров’я педагогів, подолання та профілактика синдрому емоційного вигорання є одним з обов’язкових завдань післядипломного навчання вчителів та викладачів. Важливим засобом підтримки психоемоційного здоров’я є мистецтво. Саме воно забезпечує вираження емоцій та почуттів, сприяє психологічній корекції настрою, емоційному «розвантаженню» та рефлексії. Запропонована нами навчальна програма семінару-практикуму довела свою дієвість та ефективність, показала доцільність її впровадження до змісту післядипломної педагогічної освіти. Поддержка психоэмоционального здоровья педагогов, преодоление и профилактика синдрома эмоционального выгорания является одним из обязательных задач последипломного обучения учителей и преподавателей. Важным средством поддержания психоэмоционального здоровья является искусство. Именно оно обеспечивает выражение эмоций и чувств, способствует психологической коррекции настроения, эмоциональной «разгрузке» и рефлексии. Предложенная нами учебная программа семинара-практикума доказала свою действенность и эффективность, показала целесообразность ее внедрения к содержанию последипломного педагогического образования.Maintaining the psycho-emotional health of teachers, overcoming and preventing emotional burnout is one of the mandatory tasks of postgraduate training of teachers. Art is an important means of maintaining psycho-emotional health. It provides the expression of emotions and feelings, promotes psychological correction of mood, emotional "unloading" and reflection. Our proposed curriculum of the workshop proved its effectiveness and efficiency, showed the feasibility of its implementation in the content of postgraduate pedagogical education.
Опис
Ключові слова
психоемоційне здоров’я, педагог, емоційне вигорання, арт-терапія, мистецтво, психоэмоциональное здоровье, эмоциональное выгорание, апт-терапия, искусство, psycho-emotional health, teacher, emotional burnout, art therapy, art
Цитування
Боярська-Хоменко А. В. Підтримка психоемоційного здоров’я педагога як запорука психологічного комфорту учнів / А. В. Боярська-Хоменко // Наукова молодь-2019 : зб. матеріалів VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених, Київ, 4 жовт. 2019 р. / Ін-т інформ. технологій і засобів навчання НАПН України. – Київ : ЦП Компринт, 2019. – С. 9–12.