УМОВИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ДІТЕЙ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянута категорія дітей з інтелектуальними порушеннями, умови інклюзивної освіти для таких дітей. Розглянута можливість роботи психологів та педагогів, зокрема і логопедів, в умовах супроводу дітей з інтелектуальними порушеннями. Аналізується експеримент на виявлення комунікативних здібностей дітей. В статье рассмотрена категория детей с интеллектуальными нарушениями, условия инклюзивного образования для таких детей. Рассмотрена возможность работы психологов и педагогов, в том числе и логопедов, в условиях сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями. Анализируется эксперимент на выявление коммуникативных способностей детей. The article considers the category of children with intellectual disabilities, the conditions of inclusive education for such children. The possibility of work of psychologists and teachers, in particular speech therapists, in the conditions of accompaniment of children with intellectual disabilities is considered. An experiment to identify children's communication skills is analyzed.
Опис
Ключові слова
інклюзія, інтелектуальні порушення, психолого-педагогічний супровід, навчально-виховний процес, освітній простір, магістерські роботи, инклюзия, интеллектуальные нарушения, психолого-педагогическое сопровождение, учебно-воспитательный процесс, образовательное пространство, магистерские работы, inclusion, intellectual disabilities, psychological and pedagogical support, educational process, educational space, master's work
Цитування
Завадська О. А. Умови психолого-педагогічного супроводу дітей з інтелектуальними порушеннями в умовах інклюзії / О. А. Завадська // Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.), Т. Ю. Маркіна, Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 121–126.