ГЕОГРАФІЯ В ГІМНАЗІЯХ РОСІЇ НА ПОЧАТКУ XIX СТ.

Немає доступних мініатюр
Дата
2016-11-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
Основою для статті стало недостатнє висвітлення питань розвитку шкільної географії в XIX ст. та її забезпечення засобами навчання. На початку XIX ст. у Росії була створена державна системи освіти. Географія викладалась в навчальних закладах різного типу, зокрема, в гімназіях. Вчителям доручалося одночасно викладати історію, географію та статистику. Велика увага приділялася вивченню географії Росії. Виходячи зі змісту підручників Є. Зябловського, можна сказати, що цей курс включав загальний огляд країни та вивчення адміністративних одиниць (губерній, областей). Основой для статьи послужило недостаточное освещение вопросов развития школьной географии в XIX ст. и ее обеспечение средствами обучения. В начале XIX века в России была создана государственная системы образования. География преподавалась в учебных заведениях различного типа, в частности, в гимназиях. Учителям поручалось одновременно преподавать историю, географию и статистику. Большое внимание уделялось изучению географии России. Исходя из содержания учебников Зябловского, можно сказать, что этот курс включал в себя общий обзор страны и изучение административных единиц (губерний, областей).
Опис
Ключові слова
історія географії, шкільна географія, засоби навчання географії, шкільні підручники, история географии, школьная география, средства обучения географии, школьные учебники, history of geography, school geography, geography training facilities, school textbooks
Цитування
Стадник О. Г. Географія в гімназіях Росії на початку XIX ст. / О. Г. Стадник // Вітчизняна географічна наука: теорія і практика : матеріали заоч. наук.-практ. інтернет-конф. ХНПУ ім. Г. С. Сковороди (м. Харків, 12 листопада 2016 р.) / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, каф. географії ; [за заг. ред. С. В. Некос ]. - Харків : ХНПУ, 2016. - С. 9-11.