Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/451
Title: ГЕОГРАФІЯ В ГІМНАЗІЯХ РОСІЇ НА ПОЧАТКУ XIX СТ.
Authors: Стадник, О. Г.
Keywords: історія географії
шкільна географія
засоби навчання географії
шкільні підручники
история географии
школьная география
средства обучения географии
школьные учебники
history of geography
school geography
geography training facilities
school textbooks
Issue Date: 12-Nov-2016
Publisher: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Citation: Стадник О. Г. Географія в гімназіях Росії на початку XIX ст. / О. Г. Стадник // Вітчизняна географічна наука: теорія і практика : матеріали заоч. наук.-практ. інтернет-конф. ХНПУ ім. Г. С. Сковороди (м. Харків, 12 листопада 2016 р.) / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, каф. географії ; [за заг. ред. С. В. Некос ]. - Харків : ХНПУ, 2016. - С. 9-11.
Abstract: Основою для статті стало недостатнє висвітлення питань розвитку шкільної географії в XIX ст. та її забезпечення засобами навчання. На початку XIX ст. у Росії була створена державна системи освіти. Географія викладалась в навчальних закладах різного типу, зокрема, в гімназіях. Вчителям доручалося одночасно викладати історію, географію та статистику. Велика увага приділялася вивченню географії Росії. Виходячи зі змісту підручників Є. Зябловського, можна сказати, що цей курс включав загальний огляд країни та вивчення адміністративних одиниць (губерній, областей). Основой для статьи послужило недостаточное освещение вопросов развития школьной географии в XIX ст. и ее обеспечение средствами обучения. В начале XIX века в России была создана государственная системы образования. География преподавалась в учебных заведениях различного типа, в частности, в гимназиях. Учителям поручалось одновременно преподавать историю, географию и статистику. Большое внимание уделялось изучению географии России. Исходя из содержания учебников Зябловского, можно сказать, что этот курс включал в себя общий обзор страны и изучение административных единиц (губерний, областей).
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/451
Appears in Collections:Кафедра суспільно-економічних дисциплін і географії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стадник.doc35 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.