Основи менеджменту і підприємницької діяльності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Метою вивчення дисципліни «Основи менеджменту і підприємницької діяльності» є: формування у здобувачів вищої освіти системи базових знань у сфері менеджменту, сучасного управлінського мислення, розуміння концептуальних засад системного управління, набуття вмінь та навичок аналізу процесів і явищ, які протікають в організації, умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, прийняття адекватних управлінських рішень; опановування комплексом знань з теорії й практики підприємницької діяльності, формування навичок підприємницької поведінки. Целью изучения дисциплины «Основы менеджмента и предпринимательской деятельности» являются: формирование у соискателей высшего образования системы базовых знаний в сфере менеджмента, современного управленческого мышления, понимания концептуальных основ системного управления, приобретение умений и навыков анализа процессов и явлений, протекающих в организации, умений анализа внутренней и внешней среды, принятия адекватных управленческих решений; овладение комплексом знаний по теории и практике предпринимательской деятельности, формирования навыков предпринимательской поведения. The purpose of studying the discipline "Fundamentals of Management and Entrepreneurship" is: the formation of a system of basic knowledge in the field of management, modern managerial thinking, an understanding of the conceptual foundations of system management, the acquisition of skills and abilities to analyze processes and phenomena occurring in an organization, and the external environment, making adequate management decisions; mastering a set of knowledge on the theory and practice of entrepreneurial activity, the formation of skills of entrepreneurial behavior.
Опис
Ключові слова
менеджмент, організація, планування, керівництво, лідерство, підприємницька діяльність, организация, планирование, руководство, лидерство, предпринимательская деятельность, management, organization, planning, leadership, entrepreneurial activity
Цитування
Гуцан Т. Г. Основи менеджменту і підприємницької діяльності [Електронний ресурс] : метод. рек. для семінар. занять та самост. вивчення дисципліни здобувачами першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти неекон. спец. / Т. Г. Гуцан, О. О. Зеленько, І. О. Ночвіна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – 110 с.