ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ОСВІТНІ ПРАКТИКИ УКРАЇНСЬКИХ ВИШІВ : ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
В статті обґрунтовано необхідність широкого впровадження дистанційного навчання у вищі навчальні заклади України. Надано порівняльний аналіз економічної, соціальної та суспільної доцільності функціонування дистанційної освіти на прикладі провідних країн світу (США, Велика Британія, Франція, Польща, тощо). Зроблено висновки щодо доцільності впровадження дистанційного навчання в сучасні українські вищі. В статье обоснована необходимость широкого внедрения дистанционного обучения в высшие учебные заведения Украины. Дан сравнительный анализ экономической, социальной и общественной целесообразности функционирования дистанционного образования на примере ведущих стран мира (США, Великобритания, Франция, Польша и т.д.). Сделаны выводы о целесообразности внедрения дистанционного обучения в современные украинские вузы. In the article the need for broad implementation of distance learning in higher educational institutions of Ukraine. Provided by comparative analysis of the economic, social and public usefulness of distance education as an example of leading countries (USA, UK, France, Poland, etc.). The conclusions on the feasibility of implementation of distance learning in modern Ukrainian higher.
Опис
Ключові слова
дистанційне навчання, освітні практики, вищі навчальні заклади України, дистанционное обучение, образовательные практики, высшие учебные заведения Украины, distance learning, educational practice, higher educational institutions of Ukraine
Цитування
Бережна С. В. Впровадження системи дистанційного навчання в освітні практики українських вишів : проблеми та перспективи / С. В. Бережна // Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Вітєбський держ. ун-т ім. П. М. Машерова: іст. ф-т, ІППО КМПУ ім. Б. Д. Грінченка ; [упоряд. Г. Г. Яковенко]. – Харків : ХНПУ, 2014. – Вип. 6. – С. 3–6.