ПРОФЕСІОГРАМА ЕКСКУРСОВОДА В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ ІСТОРІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
У статті висвітлюється актуальність надання майбутнім учителям історії основ екскурсійної справи. Друга професія допоможе їм на високому рівні виконувати завдання національно-патріотичного виховання та зацікавити учнів у вивченні історії. В статье освещается актуальность предоставления будущим учителям истории основ экскурсионного дела. Вторая профессия поможет им на высоком уровне выполнять задания национально-патриотического воспитания и заинтересовать учеников в изучении истории. Actuality of grant to the future teachers of history of bases of excursion business is illuminated in the article. The second profession will help them at high level to execute the task of national and patrioticeducation and interest students in the study of history.
Опис
Ключові слова
історія, історична освіта, професіограма, екскурсійна справа, професійні компетентності, майбутні вчителі історії, история, историческое образование, профессиограмма, экскурсионное дело, профессиональные компетентности, будущие учителя истории, history, history education, professiogram, tour case, professional competence, future history teacher
Цитування
Яковенко Г. Г. Професіограма екскурсовода в системі професійних компетентностей майбутнього учителя історії / Г. Г. Яковенко // Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Вітєбський держ. ун-т ім. П. М. Машерова: іст. ф-т, Харків. акад. неперервної освіти, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка ; [упоряд. Г. Г. Яковенко]. – Харків : ХНПУ, 2015. – Вип. 7. – С. 208–213.