Нелітературні називання представників політикуму в сучасній українській мові (на матеріалі словників лексико-словотвірних інновацій А. Нелюби та Є. Редька)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Останні роки характеризуються посиленим використанням стилістично зниженої лексики, яка опанувала не лише усне мовлення, а й – сферу публіцистики. Вона відображає мовні вподобання суспільства, що прагне в цих лексемах віднайти засоби влучної номінації явищ, а також бажання емоційно та експресивно на них відреагувати. Последние годы характеризуются усиленным использованием стилистически сниженной лексики, которая овладела не только устную речь, но и сферы публицистики. Она отражает языковые предпочтения общества, стремится в этих лексемах найти средства меткой номинации явлений, а также желание эмоционально и экспрессивно на них отреагировать. Recent years have been characterized by the increased use of stylistically reduced vocabulary, which has mastered not only oral speech but also the field of journalism. It reflects the linguistic preferences of a society that seeks to find in these tokens the means of accurate nomination of phenomena, as well as the desire to respond emotionally and expressively to them.
Опис
Ключові слова
нелітературні називання, сучасна українська мова, лексика, Нелюба А., Редько Є., лексеми, нелитературные названия, современный украинский язык, лексика, Нелюбимая А., Редько Е., лексемы, non-literary names, modern Ukrainian language, vocabulary, Nelyuba A., Redko E., tokens, студентські роботи, студенческие работы, student work
Цитування
Нестерович А. В. Нелітературні називання представників політикуму в сучасній українській мові (на матеріалі словників лексико-словотвірних інновацій А. Нелюби та Є. Редька) / А. В. Нестерович // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами Х Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 29 квіт. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 57–62.