Визнання аліментного договору недійсним: шляхи удосконалення правового регулювання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-02-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Національна академія правових наук України, Харківський обласний осередок Всеукраїнської громадської організації «Асоціація цивілістів України»
Анотація
Сімейне законодавство щодо нормативного регулювання підстав та наслідків недійсності аліментного договору потребує удосконаленняяк шляхом закріплення особливостей застосування загальних положень ЦК щодо недійсності правочинів, так і шляхом встановлення правил, які обумовлені сімейно-правовою сутністю аліментного договору. Семейное законодательство по нормативному регулированию оснований и последствий недействительности алиментного договора требует совершенствования как путем закрепления особенностей применения общих положений ГК о недействительности сделок, так и путем установления правил, которые обусловлены семейно-правовой сущностью алиментного договора. Family legislation on the normative regulation of the grounds and consequences of the invalidity of the alimony agreement requires improvement both by consolidating the features of the application of the general provisions of the Civil Code on the invalidity of transactions, and by establishing rules that are determined by the family-legal nature of the alimony agreement.
Опис
Ключові слова
аліментний договір, сімейний договір, алиментный договор, семейный договор, alimony contract, family contract
Цитування
Пономаренко О. М. Визнання аліментного договору недійсним: шляхи удосконалення правового регулювання / О. М. Пономаренко // Актуальні проблеми приватного права : матеріали XVII наук.-практ. конф., присвяч. 97-й річниці з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. Акад. наук УРСР В. П. Маслова, Харків, 22 лют. 2019 р. – Харків : Право, 2019. – С. 200–205.