Проблема культурної ідентичності крізь призму історичної спадщини Німеччини

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Видавництво Національного університету «Острозька академія»
Анотація
У статті звернено увагу на політику сучасної Німеччини щодо проблеми культурної ідентичності – так званої «політики пам’яті». Розглянуто питання актуального стану національної ідентичності в німецькомовному просторі й динаміку його розвитку на тлі переосмислення історичної спадщини народу, зокрема її вплив на виховання національно свідомої молоді. В статье обращается внимание на политику современной Германии в отношении к проблеме культурной идентичности – так называемой «политики памяти». Рассматриваются вопросы актуального состояния национальной идентичности немецкоязычного пространства и динамика его развития на фоне переосмысления исторического наследия народа, а именно ее влияние на воспитание национально сознательной молодёжи. The article focuses on the policy of contemporary Germany regarding the issue of cultural identity – the so-called “memory policy”. The questions of the actual state of national identity in the German-speaking space and the dynamics of its development on the background of rethinking the historical heritage of the people, in particular its influence on the education of nationally conscious youth, are considered.
Опис
Ключові слова
культурна ідентичність, національна ідентичність, історична спадщина, виховання, культурная идентичность, национальная идентичность, историческое наследие, воспитание, cultural identity, national identity, historical heritage, education
Цитування
Пивовар Ю. О. Проблема культурної ідентичності крізь призму історичної спадщини Німеччини / Ю. О. Пивовар, О. Дворнікова // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. : Культурологія. Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур : матеріали XІІ Міжнар. наук. конф., Острог, 17–18 трав. 2019 р. / Нац. ун-т "Острозька академія" ; [редкол.: І. Д. Пасічник (голов. ред.) та ін.]. – Острог : НаУОА, 2019. – Вип. 20. – С. 113–117.