Гендерно-ментальні особливості Сумщини як одна з передумов розповсюдження більшовизму (1861-1917 рр.)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-03-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Анотація
Історія Сумщини навіть у позитивістському річищі не отримала широкого висвітлення через об’єктивні причини розвитку регіону та історичного краєзнавства, зокрема, коли єдиний історичний факультет із часу заснування (початок 1930-х років) періодично переводився до Харкова й лише в 1981 році остаточно вкоренився в складі Сумського державного педагогічного інституту імені А.С. Макаренко–про яку «школу» може йти мова. Чи не єдиним професійним науковим виданням є «Сумський історико-архівний журнал», який був заснований лише в 2005 році й не має вузько-регіонального характеру. История Сумщины даже в позитивистском русле не получила широкого освещения в силу объективных причин развития региона и исторического краеведения, в частности, когда единственный исторический факультет со времени основания (начало 1930-х годов) периодически переводился в Харьков и только в 1981 году окончательно укоренился в составе Сумского государственного педагогического института имени А.С. Макаренко-о какой «школу» может идти речь. Едва ли не единственным профессиональным научным изданием является «Сумской историко-архивный журнал», который был основан лишь в 2005 году и не имеет узко-регионального характера. The history of Sumy region, even in the positivist stream, was not widely covered due to objective reasons for the development of the region and historical local lore, in particular, when the only historical faculty since its founding (early 1930s) was periodically transferred to Kharkiv and only in 1981 finally took root. Sumy State Pedagogical Institute named after AS Makarenko – about what "school" it can be a question. Almost the only professional scientific publication is the Sumy Historical and Archival Journal, which was founded only in 2005 and has no narrow regional character.
Опис
Ключові слова
гендерний, Сумщина, гендерно-ментальний, гендерный, гендерно-ментальный, gender, Sumshchina, gender-mental
Цитування
Вороніна М. С. Гендерно-ментальні особливості Сумщини як одна з передумов розповсюдження більшовизму (1861-1917 рр.) / М. С. Вороніна // Studia Slobozhanica : вісн. вист.-муз. центру / Харків. нац. тех. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. – Харків, 2019. – Вип. 5 : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. «Слобожанський гуманітарій – 2019», Харків, 29 берез. 2019 р. – С. 18–28.