Корекція негативних емоцій учнів з інтелектуальними порушеннями в навчальній діяльності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовано проблему корекції негативних емоцій, які виникають у дітей з вадами інтелекту в навчально-пізнавальній діяльності. Ми розглядаємо методи обличчя, жесту, інтонації, контакту, конфіденційних дій, спосіб переключення уваги, різні типи пропозицій, нейропсихологічне дихання, рухові вправи та елементи самомасажу. В статье анализируется проблема коррекции негативных эмоций, возникающих у детей с ограниченными интеллектуальными возможностями в учебно-познавательной деятельности. Рассматриваются методы лицевых, жестовых, интонационных, контактных, конфиденциальных действий, метод переключения внимания, различные типы внушений, нейропсихологическое дыхание, двигательные упражнения и элементы самомассажа. Thе article analyzes the problem of correction of negative emotions that arise in children with intellectual disabilities in educational and cognitive activities. We consider methods of facial, gesture, intonation, contact, confidential actions, the method of switching attention, different types of suggestions, neuropsychological breathing, motor exercises and self-massage elements.
Опис
Ключові слова
негативні емоції, навчально-пізнавальна діяльність, інтелектуальні розлади, негативные эмоции, учебно-познавательная деятельность, интеллектуальные расстройства, negative emotions, educational and cognitive activity, intellectual disorders
Цитування
Коваленко В. Є. Корекція негативних емоцій учнів з інтелектуальними порушеннями в навчальній діяльності / В. Є. Коваленко // Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20-22 верес. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. Т. Ю. Маркіної, А. Б. Чаплигіної, Т. Є. Комісової. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 96–99.