Дистанційна освіта з фізичного виховання в період карантину

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківська державна академія фізичної культури
Анотація
Метою роботи є пошук адекватних шляхів та методів залучення студентської молоді до занять фізичними вправами в умовах дистанційного навчання. Матеріал і методи: у дослідженні взяли участь 55 студентів 1-3 курсу факультету іноземної філології педагогічного університету, які знаходилися на дистанційному навчанні. Результати: окреслено тематику та форми проведення дистанційного навчання з фізичного виховання, оцінено активність студентів під час очного та дистанційного навчання. Визначено роль, місце та можливості дистанційного навчання з фізичного виховання для студентів і викладачів. Висновки: дистанційні заняття фізичним вихованням допомагають формуванню більш об’ємного теоретичного багажу, сприяють збереженню здоров’я, мотивують до здорового способу життя за умови свідомої самоорганізації студента. Целью работы является поиск адекватных путей и методов привлечения студенческой молодежи к занятиям физическими упражнениями в условиях дистанционного обучения. Материал и методы: в исследовании приняли участие 55 студентов 1-3 курса факультета иностранной филологии педагогического университета, находились на дистанционном обучении. Результаты обозначены тематику и формы проведения дистанционного обучения по физическому воспитанию, оценен активность студентов во время очного и дистанционного обучения. Определена роль, место и возможности дистанционного обучения по физическому воспитанию для студентов и преподавателей. Выводы: дистанционные занятия физическим воспитанием помогают формированию более объемного теоретического багажа, способствуют сохранению здоровья, мотивируют к здоровому образу жизни при сознательной самоорганизации студента. The aim of the work is to find adequate ways and methods of attracting students to exercise in distance learning. Material and methods: 55 1-3 year students of the Faculty of Foreign Philology of the Pedagogical University took part in the study, were on distance learning. The results indicate the topics and forms of distance learning for physical education, assessed the activity of students during full-time and distance learning. The role, place and possibilities of distance learning in physical education for students and teachers are determined. Conclusions: distance physical education classes help to form a more voluminous theoretical baggage, contribute to maintaining health, motivate a healthy lifestyle with conscious student self-organization.
Опис
Ключові слова
фізичне виховання, студенти, навчання, дистанційна освіта, мотивація, физическое воспитание, студенты, обучение, дистанционное образование, мотивация, physical education, students, training, distance education, motivation
Цитування
Кривенцова І. В. Дистанційна освіта з фізичного виховання в період карантину / І. В. Кривенцова, В. Г. Клименченко, О. В. Іванов // Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології. – Харків : ХДАФК, 2020. – № 5(2). – C. 98–103.