Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3637
Title: ПІДГОТОВКА ВИСТАВ У ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Other Titles: ПОДГОТОВКА СПЕКТАКЛЕЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
PREPARATION FOR SPECTACLE IN PRESCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS
Authors: Давидова, М. О.
Давыдова, М. А.
Davydova, M.
Keywords: підготовка вистав
ляльковий театр
театральний реквізит
художня грамотність
сценічний рух
техніка ляльководіння
зображувальні можливості
сценічна мова
акторські здібності
види ляльок
фланелєграф
дошкільна освіта
подготовка спектаклей
кукольный театр
театральный реквизит
художественная грамотность
сценическое движение
техника кукловодства
изобразительные возможности
сценическая речь
актерские способности
виды кукол
фланелеграф
дошкольное образование
preparation for spectacle
puppet show
theatrical props
artistic literacy
stage movement
puppeteering technique
pictorial possibilities
stage language
acting skills
varieties of dolls
flannelgraph
preschool education
Issue Date: 14-Jan-2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Давидова М. О. Підготовка вистав у закладах дошкільної освіти : метод. рек. з навч. дисципліни для здобувачів вищ. освіти першого (бакалавр.) рівня 1-го року ден. та заочн. форми навчання ф-ту дошк. освіти / М. О. Давидова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – 72 с.
Abstract: Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Підготовка вистав у закладах дошкільної освіти» містять організаційно-методичні вказівки, перелік практиних завдань, залікових модулів, робочий тематичний план та завдання для самостійної роботи студентів за модульною системою, питання для обговорення та співбесіди, творчі та тестові завдання. У представлених методичних рекомендаціях надано матеріали з історії та сучасності лялькового театру, розроблено у доступній формі систему вправ, що допоможе ефективно навчитися студентам театральної та художньої грамотності, володіти основами виготовлення театрального реквізиту для дитячого театру ляльок. Методические рекомендации к проведению практических занятий по дисциплине «Подготовка представлений в учреждениях дошкольного образования» содержат организационно-методические указания, перечень практиних задач, зачетных модулей, рабочий тематический план и задания для самостоятельной работы студентов по модульной системе, вопросы для обсуждения и собеседования, творческие и тестовые задания. В представленных методических рекомендациях даны материалы по истории и современности кукольного театра, разработан в доступной форме систему упражнений, поможет эффективно научиться студентам театральной и художественной грамотности, владеть основами изготовления театрального реквизита для детского театра кукол. Methodical recommendations for practical classes in the discipline "Preparation for spectacle in preschool education" contain organizational and methodological guidelines, a list of practical tasks, test modules, working thematic plan and tasks for independent work of students on the modular system, questions for discussion and interviews, creative and test tasks. The presented methodological recommendations provide materials on the history and modernity of puppet theater, developed in an accessible form a system of exercises that will help students effectively learn theatrical and artistic literacy, have the basics of making theatrical props for children's puppet theater.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3637
Appears in Collections:Кафедра теорії, технологій і методик дошкільної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Давидова М. О. Метод Підготовка Вистав 2020.pdf1.33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.