ІННОВАТИКА В ГАЛУЗІ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації до проведення до проведення лекційних, семінарських занять, організації позааудиторної самостійної роботи, підготовки до підсумкової атестації містять організаційно-методичні вказівки, перелік завдань залікових модулів, робочий тематичний план та тематику індивідуальної самостійної роботи здобувачів освіти за модульною системою, питання для обговорення, конструктивні, творчі завдання з курсу інноватика в галузі освіти. Завдання для самопідготовки, питання для самоконтролю допоможуть здобувачам вищої освіти аналітично осмислити зміст лекційних занять, оптимізувати навчальну діяльність під час аудиторних занять, організувати самонавчання, раціонально здійснити самопідготовку до підсумкової атестації. Методические рекомендации к проведению к проведению лекционных, семинарских занятий, организации внеаудиторной самостоятельной работы, подготовки к итоговой аттестации содержат организационно-методические указания, перечень задач зачетных модулей, рабочий тематический план и тематику индивидуальной самостоятельной работы соискателей образования по модульной системе, вопросы для обсуждения, конструктивные , творческие задания по курсу инноватика в области образования. Задания для самоподготовки, вопросы для самоконтроля помогут соискателям высшего образования аналитически осмыслить содержание лекционных занятий, оптимизировать учебную деятельность во время аудиторных занятий, организовать самообучение, рационально осуществить самоподготовку к итоговой аттестации. Methodological recommendations for conducting lectures, seminars, organization of extracurricular independent work, preparation for final certification contain organizational and methodological instructions, a list of tasks of test modules, a thematic plan and topics for individual independent work of education applicants for the modular system, discussion questions, constructive , creative assignments for the innovative course in education. Tasks for self-training, questions for self-control will help applicants for higher education to analytically comprehend the content of lecture classes, optimize educational activities during classroom studies, organize self-training, rationally carry out self-training for final certification.
Опис
Ключові слова
семінарські заняття, організація позааудиторної самостійної роботи, підсумкова атестація, здобувачі вищої освіти, інноваційна педагогічна діяльность, освітня інноватика, освітня інновація, інноваційне мислення, семинарские занятия, организация внеаудиторной самостоятельной работы, итоговая аттестация, соискатели высшего образования, инновационная педагогическая деятельность, образовательная инноватика, образовательная инновация, инновационное мышление, seminars, organization of extracurricular independent work, final certification, higher education applicants, innovative pedagogical activity, educational innovation, innovative thinking
Цитування
Інноватика в галузі освіти : метод. рек. до проведення лекц., семінар. занять, орг. позааудитор. самост. роботи, підгот. до підсум. атестації / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: О. В. Попова, Н. О. Ткачова, С. О. Васильєва]. – Харків : ХНПУ, 2020. – 55 с.