Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3546
Title: Основи економічної теорії
Other Titles: Основы экономической теории
Foundations of economic theory
Keywords: економічна теорія
процес суспільного виробництва
економічні системи
економічні відносини власності
товарне виробництво
ринок
ринкова економіка
підприємницька діяльність
ринкі ресурсів
макроекономіка
мікроекономіка
економічне зростання
людський капітал
інфляція
державне регулювання економіки
грошово-кредитна система
фінансова система
сучасне світове господарство
экономическая теория
процесс общественного производства
экономические системы
экономические отношения собственности
товарное производство
рынок
рыночная экономика
предпринимательская деятельность
рынки ресурсов
макроэкономика
микроэкономика
экономический рост
человеческий капитал
инфляция
государственное регулирование экономики
денежно-кредитная система
финансовая система
современное мировое хозяйство
economic theory
social production process
economic systems
economic property relations
commodity production
market
market economy
entrepreneurial activity
resource markets
macroeconomics
microeconomics
the economic growth
human capital
inflation
state regulation of Economy
monetary system
financial system
modern world economy
Issue Date: 2015
Publisher: Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Citation: Основи економічної теорії : навч. посіб. для студ. закл. вищ. освіти неекон. спец. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. І. Ф. Прокопенка ; відп. за вип. І. В. Сідельнікова] – Харків : ХНПУ, 2015. – 258 с.
Abstract: У навчальному посібнику викладені теоретичні положення курсу основ економічної теорії, розкрита сутність основних понять, механізму, функціонування ринкової економіки на мікро-, макро- й міжнародному рівні, основаних на сучасних теоретичних дослідженнях і використанні практики ринкової трансформації в Україні. В учебном пособии изложены теоретические положения курса основ экономической теории, раскрыта сущность основных понятий, механизма функционирования рыночной экономики на микро-, макро- и международном уровне, основанных на современных теоретических исследованиях и использовании практики рыночной трансформации в Украине. The textbook sets out the theoretical provisions of the course of basics of economic theory, reveals the essence of the basic concepts, mechanism, functioning of a market economy at the micro, macro and international levels, based on modern theoretical research and the use of market transformation in Ukraine.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3546
Appears in Collections:Кафедра суспільно-економічних дисциплін і географії
Наукові публікації І. Ф. Прокопенко

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Посібник_ОЕТ_2015_на_друк.pdf1.89 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.