Реалізація релігійної свідомості українців у конструкціях із формою імператива (на матеріалі творів Г. Ф. Квітки-Основ’яненка)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство (ХІФТ)
Анотація
Статтю присвячено аналізу синтаксичних конструкцій із формою імператива, представлених у мові творів Г. Ф. Квітки-Основ’яненка, щодо втілення в них рис релігійності як основи духовної етносвідомості українців. Статья посвящена анализу синтаксических конструкций с формой императива, представленных в языке произведений Г. Ф. Квитки-Основьяненко, по воплощению в них проявлений религиозности как основы духовного этносознания украинцев. The article is devoted to analysis of the constructions with imperative form from the point of religiosity as the basis of spiritual (the Case Н. F. Kvitka-Osnovyanenko’s Works).
Опис
Ключові слова
імператив, імперативне речення, релігійна семантика, вокатив, вигук-речення, комунікат, Квітка-Основ’яненко Г. Ф., императив, императивное предложение, религиозная семантика, вокатив, восклицательные предложения, коммуникат, Квитка-Основьяненко Г. Ф., imperative, imperative sentence, religious semantics, vocative, exclamation sentences, communicator, Kvitka-Osnovyanenko Н.
Цитування
Умрихіна Л. Реалізація релігійної свідомості українців у конструкціях із формою імператива (на матеріалі творів Г. Ф. Квітки-Основ’яненка) / Л. Умрихіна // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2018. – Вип. 5. – С. 47–55.