Специфіка жанру меси у творчості французьких композиторів ХІХ століття

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Статтю присвячено виявленню жанрово-стилістичних рис та особливостей викладу духовних творів композиторів Франції ХІХ століття на основі аналізу творчості Г. Берліоза, Л. Керубіні, Ш. Гуно, С. Франка, Г. Форе. Виокремлено відмінні ознаки, які констатують оригінальність жанрових трактувань французьких митців. Статья посвящена выявлению жанрово-стилистических черт и особенностей изложения духовных произведений композиторов Франции XIX века на основе анализа творчества Г. Берлиоза, Л. Керубини, Ш. Гуно, С. Франка, Г. Форе. Выделены отличительные признаки, которые констатируют оригинальность жанровых трактовок французских композиторов. The article is devoted to the Identification of genre-stylistic features and especially the presentation of spiritual works of composers of France of the XIX century on the basis of the analysis of the works of French composers G. Berlioz, L. Kerubini, S. Hunot, S. Franco, G. Fore. There are distinctive features that state the originality of the genre interpretations of French artists.
Опис
Ключові слова
реквієм, меса, стиль, жанр, романтизм, духовна музика, французські композитори, студентські роботи, реквием, месса, духовная музыка, французские композиторы, студенческие работы, requiem, mass, style, genre, romanticism, spiritual music., french composers, student work
Цитування
Купкіна Н. С. Специфіка жанру меси у творчості французьких композиторів ХІХ століття / Н. С. Купкіна, О. В. Васильєва // Час мистецької освіти. Теорія і методика виховання художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької освіти : зб. ст. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 17–18 жовт. 2019 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Ч. 2. – С. 76–82.