Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3436
Title: Особливості перекладу турецьких реалій у художній прозі (на матеріалі роману Решада Нурі Гюнтекіна «Чаликушу»)
Other Titles: Особенности перевода турецких реалий в художественной прозе (по материалам романа Решада Нури Гюнтекина «Чаликушу»)
Features of the translation of Turkish realities in fiction (based on the material of Chalikushu's novel by Reshad Nuri Gyuntekin)
Authors: Дрощенко, Т. Ю.
Keywords: східні мови
художня проза
турецькі реалії
студентські роботи
восточные языки
художественная проза
турецкие реалии
студенческие работы
eastern languages
imaginative literature
turkish realities
student work
Issue Date: 28-Mar-2019
Publisher: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Дрощенко Т. Ю. Особливості перекладу турецьких реалії у художній прозі (на матеріалі роману Решада Нурі Гюнтекіна «Чаликушу») / Т. Ю. Дрощенко // Питання сходознавства в Україні : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Харків, 28 берез. 2019 р. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2019. – C. 119–122.
Abstract: Таким чином, існує декілька способів перекладу реалій, і найбільш вживаний з них – транслітерація. Однак завжди треба пам'ятати, що засмічений транслітерованими словами текст не відбиває намірів автора, який описує близьку для нього дійсність, а для іншомовних сучасних читачів вона стає чужою і незрозумілою. Тому можна сказати, що всі засоби передачі реалій у перекладі напряму залежать від задачі, що стоїть перед перекладачем: зберегти колорит мовної одиниці з можливим збитком для семантики або передати значення реалії (якщо воно невідомо), втративши при цьому колорит. Таким образом, существует несколько способов перевода реалий, и наиболее применяемый из них - транслитерация. Однако всегда надо помнить, что засоренный транслитерированными словами текст не отражает намерений автора, который описывает близкую для него действительность, а для иностранных современных читателей она становится чужой и непонятной. Поэтому можно сказать, что все средства передачи реалий в переводе напрямую зависят от задачи, стоящей перед переводчиком: сохранить колорит языковой единицы с возможным ущербом для семантики или передать значение реалий (если оно неизвестно), потеряв при этом колорит. Thus, there are several ways to translate realities, and the most used of them is transliteration. However, one should always remember that the text clogged with transliterated words does not reflect the intentions of the author, who describes a reality close to him, and for foreign modern readers it becomes alien and incomprehensible. Therefore, we can say that all means of transmitting realities in the translation directly depend on the task facing the translator: to preserve the color of the language unit with possible damage to semantics or to convey the meaning of realities (if it is unknown), while losing color.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3436
Appears in Collections:Кафедра східних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дрощенко Т. Ю..pdf2.87 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.