Особливості підготовки вчителя як лідера впровадження ІКТ інновацій

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ДВНЗ «Криворізький національний університет»
Анотація
Ціль роботи – дослідження особливостей професійної підготовки студентів педагогічних ВНЗ до набуття інноваційного досвіду засобами інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Завдання – визначити інноваційні підходи до інтегрування засобів ІКТ в освіту за умов підготовки молоді до цифрового громадянства, визначити можливості й особливості формування лідерського потенціалу студентів педагогічних ВНЗ до впровадження ІКТ-інновацій. Об’єкт дослідження – процес професійної підготовки студентів педагогічних ВНЗ, предмет – особливості формування досвіду інноваційної діяльності студентів педагогічних ВНЗ в умовах інтегрування ІКТ в освіту. Для досягнення поставленої мети використовувались методи: теоретичні: аналіз науково-педагогічної та методичної літератури з проблеми дослідження; емпіричні: аналіз результатів діяльності викладачів і студентів, спостереження, співбесіда, анкетування. Результати дослідження – 1) в Україні останнім часом активізовано наукові дослідження та широкі обговорення щодо радикальної перебудови освіти, за якими вчитель, який співпрацює з іншими над системними змінами в освіті, є ключовою постаттю у вирішенні складних комплексних проблем підготовки молоді до цифрового громадянства; 2) проте необхідно приділити особливу увагу подоланню суперечностей між викликами цифрового громадянства та існуючими програмами з професійної підготовки студентів педагогічних ВНЗ до інтегрування ІКТ в освіту. Основні висновки і рекомендації: необхідне впровадження магістерських програм (на зразок «educational technologist») щодо підготовки майбутніх вчителів, які здатні до ефективної взаємодії у спільнотах практиків та критичного перегляду освітнього процесу, а також прогнозування наслідків та випереджальне реагування, що пов’язані з інтегруванням технологій цифрового простору. работы - исследование особенностей профессиональной подготовки студентов педагогических вузов к приобретению инновационного опыта средствами информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Задача - определить инновационные подходы к интегрированию ИКТ в образовании в условиях подготовки молодежи к цифровому гражданства, определить возможности и особенности формирования лидерского потенциала студентов педагогических вузов к внедрению ИКТ-инноваций. Объект исследования - процесс профессиональной подготовки студентов педагогических вузов, предмет - особенности формирования опыта инновационной деятельности студентов педагогических вузов в условиях интегрирования ИКТ в образование. Для достижения поставленной цели использовались методы: теоретические: анализ научно-педагогической и методической литературы по проблеме исследования; эмпирические: анализ результатов деятельности преподавателей и студентов, наблюдение, собеседование, анкетирование. Результаты исследования - 1) в Украине в последнее время активизирована научные исследования и широкие обсуждения по радикальной перестройки образования, по которым учитель, сотрудничает с другими над системными изменениями в образовании, является ключевой фигурой в решении сложных комплексных проблем подготовки молодежи к цифровому гражданства; 2) однако необходимо уделить особое внимание преодолению противоречий между вызовами цифрового гражданства и существующими программами по профессиональной подготовке студентов педагогических вузов к интегрированию ИКТ в образование. Основные выводы и рекомендации: необходимо внедрение магистерских программ (вроде «educational technologist») по подготовке будущих учителей, способных к эффективному взаимодействию в сообществах практиков и критического пересмотра образовательного процесса, а также прогнозирования последствий и опережающее реагирование, связанные с интегрированием технологий цифрового пространства The purpose of the work is a study of professional training students’ features at pedagogical universities to acquire innovative practices by means of information and communication technologies (ICT). Objective is to determine innovative approaches to the integration of ICT in education in terms of preparing young people for the digital citizenship, determine the possibilities and leadership potential of formation of student’s features at pedagogical universities to ICT innovation. The object of the work is the process of professional training students of pedagogical universities, subject – features of acquiring experience of students’ innovation activity at pedagogical universities in conditions of ICT integration in education. To achieve this goal used methods: theoretical, scientific analysis, educational and methodological literature on the study; empirical: analysis of the performance of teachers and students, observation, questionnaire, interview. The main results: 1) analysis of information sources proved that Ukraine has recently intensified research and wide discussions on a radical restructuring education in which a teacher that works with others on systemic change in education is a key figure in the solution of complex problems of training youth to digital citizenship; 2) it needs to pay special attention to overcoming the contradictions between society and challenges of existing programs of professional training students of pedagogical universities to acquiring innovative practice of ICT integration in education. The main conclusion and recommendations: it’s necessary implementing master programs (such as “educational technologist”) for the preparation of future teachers who are proficient to effective interactivity in communities of practice and critical evaluation of educational process as well as predicting consequences and accelerated response that is linked with integration of technologies of the digital space.
Опис
Ключові слова
цифрове громадянство, лідерство, критичне та творче мислення, магістерські програми, цифровое гражданство, лидерство, критическое и творческое мышление, магистерские программы, digital citizenship, leadership, critical and creative thinking, master programs
Цитування
Олійник Т. О. Особливості підготовки вчителя як лідера впровадження ІКТ інновацій / Т. О. Олійник // Новітні комп’ютерні технології / ДВНЗ "Криворізьк. нац. ун-т". – Кривий Ріг : Вид. центр ДВНЗ КНУ, 2015. – Т. 13 : Спецвип. "Хмарні технології в освіті". – С. 88–95.