АНАЛІЗ ДЕЯКИХ ВІДМІННОСТЕЙ, ХАРАКТЕРНИХ ДЛЯ НЕВЕРБАЛЬНИХ ЗАСОБІВ КОМУНІКАЦІЇ ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-04-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Наукова філологічна організація "ЛОГОС"
Анотація
Метою даної роботи є аналіз деяких відмінностей, характерних для невербальної поведінки жінок і чоловіків. Об’єктом пошуку є феномен гендерної поведінки і його вплив на невербальну комунікацію. Предметом є визначення особливостей прояву гендерної диференціації невербальної поведінки. Целью данной работы является анализ некоторых особенностей, характерных для невербального поведения женщин и мужчин. Объектом поиска является феномен гендерного поведения и его влияние на невербальную коммуникацию. Предметом является определение особенностей проявления гендерной дифференциации невербального поведения. The aim of this work is to analyze some of the features characteristic of the non-verbal behavior of women and men. The object of the search is the phenomenon of gender behavior and its impact on non-verbal communication. The subject is to determine the features of the manifestation of gender differentiation of non-verbal behavior.
Опис
Ключові слова
аналіз, комунікації, відмінності, невербальні засоби комунікації, анализ, коммуникации, различия, невербальные средства коммуникации, analysis, communication, differences, nonverbal means of communication
Цитування
Калініченко Т. М. Аналіз деяких відмінностей, характерних для невербальних засобів комунікації жінок і чоловіків / Т. М. Калініченко // Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Львів, 12–13 квіт. 2019 р. – Львів : ЛОГОС, 2019. – С. 51–54.